Nieuwigheden en aandachtspunten in het Sociaal Statuut van de zelfstandige

01/11/16 Op het vlak van het sociaal statuut van de zelfstandigen zijn er enkele interessante wijzigingen doorgevoerd waar we u graag van op de hoogte brengen.

1. Tijdstip van aansluiting

Tot nog toe dienden beginnende zelfstandigen zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds uiterlijk op de dag van de aanvang van de zelfstandige activiteit.

Sedert 1 juli 2016 moet deze aansluiting nog vóór de aanvang van de activiteit te gebeuren.

Wie betrapt wordt op het uitoefenen van een zelfstandige werkzaamheid zonder aangesloten te zijn bij een sociaal verzekeringsfonds kan een boete verwachten van € 500 tot € 2.000.

2. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor administratieve geldboeten

Voortaan is een zelfstandige niet alleen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen van zijn zelfstandige helper, maar ook voor de administratieve geldboeten die de zelfstandig helper verschuldigd is. Het gaat dan over geldboeten van € 500 tot € 2.000 per vastgestelde inbreuk die bv. verschuldigd zijn als een beginnende zelfstandige zich niet onmiddellijk aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds hoewel hij daartoe verplicht was of als een persoon een andere zelfstandige beroepsactiviteit blijkt uit te oefenen dan deze waarvoor hij is ingeschreven in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen.

Rechtspersonen zijn reeds langer hoofdelijk aansprakelijk voor zowel de sociale bijdragen als de administratieve geldboeten die verschuldigd zijn voor hun "vennoten of mandatarissen".

3. Versoepeling aanvraag vermindering betaling sociale bijdragen

Sinds 2015 worden de sociale bijdragen voorlopig berekend op het beroepsinkomen van 3 jaar geleden. Nadien volgt een regularisatie op basis van het beroepsinkomen van het lopende jaar.

Als deze voorlopige bijdragen te hoog liggen, dan kan men een vermindering vragen op basis van het vermoedelijk inkomen van het lopende jaar mits het voorleggen van objectieve elementen die de vermindering rechtvaardigen.

Tot voor kort was de richtlijn dat er per kalenderjaar een afzonderlijke aanvraag diende te gebeuren.

Ondertussen heeft de Fod Sociale Zekerheid deze richtlijn versoepeld. Dat betekent dat er voortaan een aanvraag kan gedaan worden voor 1, 2 of 3 kalenderjaren via hetzelfde aanvraagformulier. Men moet uiteraard wel objectieve elementen over de vermindering van het inkomen aanbrengen over alle jaren waarvoor er een vermindering wordt gevraagd.

Een zelfstandig ondernemer zal echter steeds jaarlijks een aanvraag moeten indienen omdat hij meestal geen objectieve elementen over de vermindering van het inkomen over meerdere jaren kan aanbrengen.

Een onbezoldigd mandataris daarentegen kan op basis van het verslag van de algemene vergadering of een kopie van de statuten een vermindering van de voorlopige bijdragen vragen voor drie opeenvolgende jaren.

4. Geen regularisaties na pensioen

Gaat u met pensioen en stopt u ook volledig als zelfstandige? Dan kan u vragen om na uw pensionering geen regularisaties meer te betalen.

Tot en met 2014 betaalde u sociale bijdragen op uw beroepsinkomen van drie jaar voordien. Dat was een definitieve bijdrage, die niet meer aangepast werd.

Sinds 2015 betaalt u eerst een voorlopige bijdrage op uw inkomen van drie jaar geleden. Na twee jaar volgt dan een regularisatie van deze bijdrage op basis van het beroepsinkomen van het bijdragejaar zelf.

Wanneer u met pensioen gaat, kan u vragen om geen dergelijke regularisatiebijdragen meer te hoeven betalen. De verzaking aan deze regularisatiebijdragen kan enkel onder welbepaalde voorwaarden worden toegekend:

- U zet uw zelfstandige activiteit stop uiterlijk op de datum van uw pensionering;
- U doet een aanvraag tot verzaking aan de regularisaties vóór de ingangsdatum van uw pensioen;
- De aanvraag slaat op de regularisatiebijdragen van het jaar van de pensionering én van de 3 bijdragejaren daarvoor, voor zover deze bijdragen nog niet geregulariseerd zijn op de ingangsdatum van uw pensioen;
- U heeft voor geen enkele van deze jaren een bijdragevermindering gekregen. Als dat wél het geval is, kan u nog afstand doen van deze vermindering. Maar u betaalt dan wel verhogingen. U zal dus moeten nagaan of deze kosten opwegen tegen het voordeel.

Voorbeeld
U gaat met pensioen op 1 januari 2017. U kan vragen om de regularisatiebijdragen van 2014, 2015 en 2016 niet te betalen. Hiervoor moet u vóór 1 januari 2017 een aanvraag doen en u moet uw zelfstandige activiteit ten laatste op die datum stopzetten. Het Sociaal Verzekeringsfonds zal u dan geen regularisatieafrekeningen sturen.

Let wel:

De aanvraag slaat zowel op de regularisatiebijdragen die u moet bijbetalen als op het geld dat u zou terug krijgen. U moet dus inschatten of het saldo voor de ganse periode positief of negatief is.

Voorbeeld
U gaat met pensioen op 1 september 2017. Stel dat u voor het jaar 2015 een regularisatie van € 2.000 moet bijbetalen, maar voor 2016 en 2017 krijgt u in totaal € 2.500 terugbetaald. Per saldo is dat € 500 in uw voordeel. In dat geval vraagt u beter geen afstand van regularisaties aan.

 

Deel dit bericht op:


Recentste actua berichten

De autofiscaliteit vanaf 2020

15/02/2019 Vanaf 2020 wijzigt de aftrekbaarheid van personenwagens. De nieuwe regels zijn zowel in de vennootschapsbelasting als personenbelasting van toepassing.

Lees meer

Het UBO-register invullen

08/02/2019 Als zaakvoerder of bestuurder in een vennootschap ben je verplicht online het UBO-register (register van uiteindelijke begunstigden) van deze vennootschap in te vullen en up-to-date te houden. Hierbij uitleg over de praktische kant van dit verhaal.

Lees meer

De vrijwilligersvergoeding 2019

28/01/19 De forfaitaire onkostenvergoeding die je als vrijwilliger onbelast kan ontvangen wordt elk jaar geïndexeerd. Voor 2019 (aanslagjaar 2018) mag de vergoeding maximaal 34,71 € per dag bedragen. De jaarvergoeding is beperkt tot 1.388,40 €.

Lees meer