Nu ook Btw aftrek bij niet-conforme factuur?

22/12/16 Btw is altijd een erg formalistische belasting geweest.  De Btw administratie hecht veel belang aan het naar de letter van de wet naleven van alle voorwaarden en het vervullen van alle formaliteiten.  Een belangrijke formaliteit is het voorleggen van een conforme factuur,  dwz een factuur die nauwgezet alle vermeldingen bevat die de wet voorschrijft.  En de Btw administratie was erg gehaast om bij de minste onnauwkeurigheid of vergetelheid de aftrek te weigeren.  Daar komt misschien verandering in.

Om recht op Btw aftrek te hebben dienen vooreerst de bewuste handelingen op zich dit recht te verlenen.  Bovendien dient de belastingplichtige een factuur voor te leggen waarop alle opgelegde vermeldingen zijn opgenomen (art.5KB1).  Enerzijds moet dus voldaan worden aan een bestemmingsprincipe (geven de handelingen of leveringen recht op aftrek), anderzijds moet voldaan aan de formele voorwaarden met betrekking tot de opmaak van de factuur.  Zowel de Btw Administratie als rechtsspraak waren hierin erg strikt.

Uit enkele recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie blijkt dat deze hier veel soepeler mee omgaat.   Het Hof stelt immers dat de factuur slechts een middel is om na te gaan of aan de materiële voorwaarden is voldaan (dwz of de goederen of diensten gebruikt worden voor Btw handelingen), doch dat de Btw administratie de Btw aftrek niet mag weigeren louter door het feit dat de factuur niet conform is.  De Btw administratie dient ook rekening te houden met bv. de aanvullende documenten of informatie die de Btw plichtige bijkomend verstrekt en die haar toelaat na te gaan of aan de voorwaarden is voldaan om Btw aftrek te genieten.

Bovenstaande is natuurlijk geen vrijgeleide voor het inbrengen van niet conforme facturen. U heeft er nog steeds alle belang bij er voor te zorgen dat facturen aan alle voorwaarden voldoen.  Doch het kan u helpen om uw Btw aftrek toch veilig te stellen indien de voorgelegde factuur niet volledig in orde is, maar uit andere stukken of feiten uw recht op aftrek duidelijk blijkt.

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Het belang van een correcte inschrijving Kbo

22/05/2018 Een foutieve of onvolledige inschrijving in de Kbo heeft gevolgen op verschillende vlakken. Hieronder schetsen we de regelgeving, de problematiek en de diverse gevolgen van een foutieve Kbo inschrijving.

Lees meer

Auteursrechten, een opportuniteit?

15/05/18 Hoewel initieel enkel gekend in de culturele sector voelen tegenwoordig steeds meer bedrijfsleiders zich geroepen om het fiscaal gunstregime van auteursrechten toe te passen.

Lees meer

Het nieuwe vennootschapsrecht

02/05/18 Vorig jaar werden de voorontwerpen goedgekeurd en, indien alles volgens schema verloopt, zou het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in de loop van 2018 in werking treden. De hervorming legt de nadruk op vereenvoudiging en flexibilisering, met de bedoeling het ondernemingsklimaat aantrekkelijker te maken.

Lees meer