Voordeel alle aard voor een woning onredelijk?

27/09/16 Omtrent de berekening van het voordeel alle aard voor het privégebruik van een woning welke ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap is de laatste jaren al veel inkt gevloeid.  Temeer daar het voordeel alle aard voor het privégebruik van een woning in 2012 bijna werd verdubbeld.  Misschien is er beterschap in zicht…

1. Vaststelling forfaitair voordeel alle aard

Sedert 2012 wordt het voordeel forfaitair berekend aan de hand van de volgende formule:

                Geïndexeerd kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25 of 3,8. 

De coëfficiënt van 1,25 mag enkel toegepast worden in het geval het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) kleiner of gelijk aan € 745 is en de coëfficiënt van 3,8 moet toegepast worden in alle andere gevallen.
Vóór 2012 bedroeg de coëfficiënt voor kadastrale inkomens van meer dan €745 slechts 2 i.p.v. 3,8.

2. Forfaitair voordeel vs. marktconforme huur

Met de invoering van deze formule rees de vraag of de verplichting om het voordeel forfaitair te berekenen ook gold in de gevallen waarbij er een marktconforme huur werd betaald door de bedrijfsleider/werknemer voor dat privégebruik. De Minister van Financiën bevestigde dit en stelde dat men in dergelijk geval nog belast wordt op het verschil tussen het forfaitaire voordeel en de marktconforme huur voor zover dit forfait meer bedraagt dan de huur.

Voormeld standpunt botste op heel wat kritiek in de rechtsleer. In het geval dat de huur wordt bepaald overeenkomstig de gangbare huurprijzen op de vastgoedmarkt, kan er namelijk geenszins sprake zijn van een toegekend voordeel in hoofde van de bedrijfsleider/werknemer. Bovendien is er in artikel 18 KB/WIB slechts sprake van voormelde berekening in geval van een “kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen”. Wanneer een huurprijs wordt betaald en zeker in het geval deze huurprijs marktconform is, kunnen wij deze visie enkel maar beamen en bevestigen dat er in feite geen sprake kan zijn van een toegekend voordeel.

3. Forfaitair voordeel voor woning ter beschikking gesteld door vennootschap: ongrondwettelijk?

Een volgend discussiepunt inzake het voordeel alle aard, betreft het verschil in de berekening van het voordeel voor een woning ter beschikking gesteld door een vennootschap en deze door een natuurlijk persoon/zelfstandige. Het voordeel voor het privégebruik van een woning die ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon bevat namelijk niet de verhoging van het bedrag met een coëfficiënt van 1,25 of 3,8.

Deze discussie werd onlangs “beslecht” door het Hof van Beroep te Gent. Op basis van de Grondwet dienen alle belastingplichtigen die zich in dezelfde toestand bevinden op een gelijke wijze behandeld en dus ook belast te worden. Een verschillende behandeling is slechts aanvaardbaar voor zover deze objectief en redelijk verantwoordbaar is in het licht van het doel van de belasting en zonder daarbij verder te gaan dan nodig om dat doel te bereiken. Het Hof van beroep oordeelde dat zowel in de wetteksten, de koninklijke besluiten als de voorbereidende werken nergens een objectieve of redelijke verantwoording terug te vinden is voor de verschillende behandeling. Ook de fiscus slaagde er volgens het Hof niet in om de ongelijke behandeling te rechtvaardigen. Bijgevolg besloot het Hof van Beroep dat dergelijk verschil in belasting ongrondwettelijk is.

4. Conclusie

Wat de impact van dit arrest in de praktijk zal zijn, is op dit ogenblik echter nog onduidelijk. In eerste instantie wachten we nu op een reactie van de wetgever vooraleer de toepassing van voormeld arrest enige slaagkans heeft in de praktijk. Wij achten het namelijk waarschijnlijk dat de fiscus voormeld arrest voorlopig naast zich zal neerleggen en zal teruggrijpen naar het KB/WIB om de (betwiste) formule voor de berekening van het voordeel alle aard verder te blijven toepassen. Mogelijk zal de overheid cassatieberoep aantekenen of via een wetgevend optreden de berekening van het voordeel aanpassen. Niets belet de belastingplichtige om via een bezwaarschrift te trachten de berekening van het hoge voordeel alle aard aan te vechten, waarbij men er best rekening mee houdt dat de debatten hoogstwaarschijnlijk  tot voor de rechtbank gevoerd zullen moeten worden.

Wij hopen dat de regering het nodige zal doen om de forfaitaire berekening van het voordeel alle aard voor private bewoning terug tot reële proporties te brengen.

Wij houden u op de hoogte…

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Belasting van de meerwaarde bij verkoop aandelen in uw vennootschap

15/11/18 In principe wordt de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van aandelen vanuit je vennootschap vrijgesteld van belastingen. De voorwaarden van deze vrijstelling werden echter recentelijk verstrengd.

Lees meer

Dagvergoeding voor binnenlandse dienstenreizen

08/11/18 Ook als bedrijfsleider kan je aanspraak maken op het forfait “binnenlandse dienstreizen” van 16,73 €/dag als je de voorwaarden respecteert.

Lees meer

Wonen in een pand van je vennootschap wordt een fiscaal risico

30/10/18 Lange tijd was het geen probleem om te wonen in een gebouw dat eigendom was van je vennootschap. Ingevolge wijzigende rechtspraak wordt dit echter een steeds groter risico.

Lees meer