Aangekondigde controleacties door de fiscus

12/07/19 Net als de voorbije jaren publiceert de fiscus een aantal controleacties die gepland of lopende zijn. Daarmee willen ze er u “via een constructieve samenwerking toe aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen”. Belastingplichtigen hebben hierdoor een betere inschatting of er door de belastingdienst mogelijks een vraag om inlichtingen zal worden verstuurd of er een fiscale controle zal worden uitgevoerd in hun dossier.

U bent een particulier
De fiscus zal dit jaar bijzondere aandacht besteden aan uw fiscale situatie als u:

  • aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld, met name als u dat overschrijft naar het buitenland;
  • als bedrijfsleider of loontrekkende werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken;
  • de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct hebt aangegeven;
  • de roerende inkomsten die verband houden met het houden van een rekening in het buitenland niet hebt aangegeven;
  • uw belastingaangifte niet hebt ingediend ondanks de verstuurde herinnering. U zal dan het voorwerp uitmaken van een nazicht, in het bijzonder indien u regelmatig nalaat uw aangifte in te dienen.

U vertegenwoordigt een onderneming
Uw onderneming loopt onder meer een hoger risico op een controle als zij:

  • de voorwaarden bij het aanleggen van een liquidatiereserve (voorwaarden vermeld in artikel 184 quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) niet heeft nageleefd;
  • niet al haar inkomsten heeft aangegeven, met name die uit het buitenland;
  • niet-recurrente kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact heeft geboekt;
  • een gebrek aan samenhang in haar omzetcijfer vertoont. Haar omzet lijkt abnormaal in verhouding tot de omzet van ondernemingen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, of evolueert in een a priori abnormale verhouding volgens diverse parameters die door de administratie gekend zijn;
  • is opgericht als holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.

De fiscus wil een gelijke behandeling garanderen. Daarom selecteren ze particulieren en ondernemingen op basis van indicatoren die wijzen op een groter fiscaal risico (datamining). Naast bovenstaande specifieke acties voert de fiscus uiteraard ook nog andere controles uit bij particulieren en ondernemingen.  Gelukkig weet uw ervaren boekhouder wat de voornaamste aandachtspunten zijn en welke paramaters bepalend zijn om een fiscale controle uit te lokken. Door een correcte en stipte boekhouding, en het volgen van onze adviezen, kan een controle vaak vermeden.

Meer tips & tricks ?  Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Investeringen bij voorkeur nog in 2019 uit te voeren

05/09/19 Heb je investeringsplannen, dan kunnen deze best nog in 2019 worden uitgevoerd. Enkele maatregelen maken investeringen vanaf 2020 immers fiscaal iets minder voordelig.

Lees meer

Verwerk je beroepskosten in het juiste (boek)jaar

20/08/19 Uw accountant blijft er vaak op aandringen om die ontbrekende aankoopfacturen zo snel mogelijk te krijgen. En dat heeft zo zijn redenen.

Lees meer

Aftrekbaarheid receptiekosten bij een publicitair event

02/08/19 Volgens de letter van de wet zijn beroepsmatig gedane receptiekosten slechts voor 50% aftrekbaar. Er bestaat sinds lange tijd discussie over de vraag of die aftrekbeperking ook geldt als de receptiekosten worden gemaakt in het kader van een publicitair evenement. Behouden deze kosten de aard van receptiekosten, ook als ze een publicitair doel hebben? Of vallen ze onder een 100% fiscale aftrekbaarheid vanwege het publicitair karakter?

Lees meer