Attest bij renoveren aan 6% btw afgeschaft

26/01/22 Bij een btw controle moesten aannemers steeds via een, door de klant ondertekend, attest kunnen aantonen dat aan alle voorwaarden werd voldaan om het verlaagde btw-tarief toe te passen. Binnen het kader van administratieve vereenvoudiging is dit attest nu niet langer verplicht.

Om het 6% tarief te kunnen toepassen moeten aannemers al decennialang aan hun klanten een attest vragen. Dat attest bevestigde de ouderdom en de aanwending van de woning waaraan de werken werden uitgevoerd.

Renovatie- en herstellingswerken aan oude woningen kunnen onder bepaalde voorwaarden immers genieten van het verlaagde btw-tarief van 6%. De handelingen moeten hiervoor :

  1. de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben (werken in onroerende staat);
  2. betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering ervan, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privéwoning wordt gebruikt;
  3. worden verricht aan een woning die ten minste tien jaar oud is;
  4. worden verstrekt en gefactureerd aan de eindgebruiker.

Vanaf 01 januari 202 werd dit attest dus vervangen door een specifieke vermelding op de factuur.

Deze factuurvermelding luidt als volgt:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minstens tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer aan minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

Deze nieuwe regeling legt de verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van het verlaagde btw-tarief dus volledig bij de klant. Dankzij deze factuurvermelding is de aannemer immers niet langer aansprakelijk voor de foutieve toepassing van het verlaagd tarief als de woning niet voldoet aan één van de voorwaarden. De afnemer heeft één maand de tijd om de vermelding op de factuur te betwisten.

Tijdens een overgangsperiode die loopt tot 30 juni 2022 kunnen aannemers desgewenst nog wel gebruik blijven maken van het attest.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vanaf wanneer is een vennootschap “groot”

24/05/23 De grootte van uw vennootschap heeft een invloed op veel wettelijke verplichtingen en fiscale maatregelen. De materie is echter complexer dan dat ze op het eerste zicht lijkt.

Lees meer

De verschillende dividenden en hun tarieven roerende voorheffing, kan u nog volgen?

27/05/23 Dividenden, het zou iets simpel moeten zijn, maar voor kleine vennootschappen is het de laatste jaren niet eenvoudig meer om door de bomen het bos nog te zien.  Gewone dividenden, VVPRbis dividenden, liquidatie-reserve... niet het meest aangename leesvoer, maar wel belangrijk bij de optimalisatie van je dossier.

Lees meer

Het verlaagd tarief vennootschapsbelasting

11/05/23 Het standaard tarief vennootschapsbelasting bedraagt 25%. Onder bepaalde voorwaarden kan dit (voor de eerste 100.000 € winst) dalen naar het kmo tarief van 20%.

Lees meer