Auteursrechten, een opportuniteit?

16/05/18 Hoewel initieel enkel gekend in de culturele sector voelen tegenwoordig steeds meer bedrijfsleiders zich geroepen om het fiscaal gunstregime van auteursrechten toe te passen.

Waarom zijn auteursrechten zo interessant

Auteursrechten tot 59.970 €/jaar worden behandeld als “roerende” inkomsten, ook al houden ze verband met je beroepswerkzaamheid. Deze “roerende” inkomsten worden slechts belast aan een roerende voorheffing van 15%, en dit na de toepassing van een kostenforfait. Het kostenforfait bedraagt 50% op de vergoeding voor auteursrechten tot 15.990 €/jaar, 25% op de inkomstenschijf van 15.991 € tot 31.990 €/jaar en 0% voor het inkomen vanaf 31.990 €/jaar.

Op auteursrechten van bv. 10.000 € betaal je slechts 15% roerende voorheffing op een netto inkomen van 5.000 € (= 10.000 € inkomen min 50% forfaitaire kosten), dus 750 € roerende voorheffing. Bijgevolg een effectieve belastingdruk van slechts 7,5%, duidelijk een stuk voordeliger dan de klassieke bezoldiging of ons vertrouwd dividend.

Alvast even ter volledigheid : auteursrechten boven de 59.970 €/jaar worden beschouwd als beroepsinkomsten en als zodanig belast. De roerende voorheffing moet worden ingehouden (en doorgestort aan de overheid) bij de uitkering van de auteursrechten. De ontvanger dient de ontvangen vergoeding verplicht aan te geven in zijn aangifte personenbelasting (waardoor er hierop ook nog de gemeentelijke opcentiemen worden berekend).

De voorwaarden

Enkel inkomsten uit de “cessie of concessie van rechten beschermd door het auteursrecht” komen in aanmerking om fiscaal te worden behandeld als auteursrechten. Een werk is auteursrechtelijk beschermd indien het voldoet aan volgende, cumulatieve, voorwaarden :

  1. Het gaat om een creatieve activiteit, letterkunde of kunst in de ruime zin van het woord. Bv. Literair (boeken, teksten, lezingen, cursussen,…), Grafisch (logo’s, tekeningen, foto’s,…), Audiovisueel (presentaties, films,…) of andere (muziek, software, architectuur,…);
  2. Het werk is uitgedrukt in een concrete vorm. Een louter idee of concept is onvoldoende, het moet materieel uitgewerkt zijn;
  3. Het werk moet origineel zijn (het moet een eigen idee, zienswijze,… van de auteur bevatten). Onvoldoende origineel zijn bv. ingebrekestellingen, aanmaningen, conclusies en adviezen die louter de werkelijkheid weergeven of brochures die projecten van het verleden beschrijven.

Dus in de mate dat de creaties van ondernemers en hun medewerkers auteursrechtelijk beschermd zijn, kan de vennootschap (een vergoeding voor de) auteursrechten toekennen voor de overdracht van deze rechten van de natuurlijk persoon aan de onderneming. Er moet wel steeds een onderscheid worden gemaakt tussen de vergoeding voor de prestaties (onderworpen aan de progressieve tarieven van de personenbelasting en aan de tarieven sociale bijdragen) en de vergoeding voor de overdracht van de auteursrechten (onderworpen aan bovenstaand voordeel tarief).

Praktisch

De fiscus zal, bij controle, vooral aandachtig zijn voor 3 noodzakelijke elementen om te kijken of het inkomen kan beschouwd als auteursrechten :

  1. Heeft de geleverde prestatie aanleiding gegeven tot de productie van een auteursrechtelijk beschermd werk?
  2. Werden de auteursrechten van dit werk overgedragen (of in concessie gegeven) aan de vennootschap ingevolge een (schriftelijk) contract?
  3. Wordt de vergoeding voor deze overdracht duidelijk omschreven in het contract.

Een doordachte en onderbouwde uitsplitsing van de vergoeding voor de prestaties enerzijds en voor de overdracht van de auteursrechten anderzijds is dan ook zeer belangrijk om de toets van een fiscale controle te doorstaan. De wet zelf bevat geen duidelijke criteria, dus de partijen (onderneming en natuurlijk persoon) kunnen deze splitsing zelf contractueel vastleggen via een vast of variabel bedrag (bv. via een percentage op de omzet of winst verkregen uit het gebruik van het auteursrechtelijk beschermd werk).

Vaak wordt verwezen naar gepubliceerde rulings (= voorafgaandelijke akkoorden met de fiscus) als leidraad. Bv. van een zaakvoerder die 7,5% als auteursrechten ontvangt op de omzet, verwezenlijkt door de toekenning van een gebruikslicentie voor een specifiek software programma, of van zelfstandige medewerkers architecten die 10% als auteursrechten ontvangen van de gefactureerde prestaties op het werk dat zij creëerden mbt ontwerpen, tekeningen, maquettes, presentaties,… enz.

Het is echter belangrijk te weten dat een ruling enkel betrekking heeft op een specifiek dossier (waarvoor de ruling werd aangevraagd) en dus geen rechten creëert in een andere (al dan niet vergelijkbare) situatie. Door het fiscaal gunstig regime zal een individuele controleur immers erg wantrouwig zijn wanneer er auteursrechten worden uitgekeerd. Het kan immers geenszins de bedoeling zijn om wedden of winsten (ter vergoeding van de prestaties) in auteursrechten om te zetten. Zeker in tijden dat deze problematiek overal, al dan niet terecht, opduikt.

Het toepassen van dit regime kan bijgevolg enkel overwogen wanneer aan de voorwaarden duidelijk wordt voldaan en er aan de verleiding wordt weerstaan om deze vergoeding te overdrijven. Zekerheid kan enkel verkregen door voorafgaandelijk een ruling aan te vragen bij de fiscus.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020

30/06/20 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2020 een vergoeding van 0,3542 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2020 ontvingen ze daarvoor nog 0,3653 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en daalt dus ook naar 0,3542 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het bedrag van 0,3542 euro geldt dus van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Lees meer

Coronacrisis : vervroegde verliesaftrek

22/06/20 Vennootschappen die verwachten in 2020 verlies te maken kunnen dit verlies reeds in mindering brengen van hun winst over 2019. De bedoeling is dat getroffen ondernemingen hierdoor hun liquiditeitspositie kunnen versterken.

Lees meer

Coronacrisis : betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen verlengd

19/06/20 Ondervind je cashflow problemen door de huidige crisis dan kon je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen aan je sociaal verzekeringsfonds voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige.  Deze maatregel wordt nu uitgebreid en verlengd.

Lees meer