Coronacrisis : investeringsaftrek verhoogd naar 25%

24/07/20 Om ondernemingen aan te moedigen te blijven investeren, wordt de gewone éénmalige investeringsaftrek verhoogd van 8% naar 25% voor investeringen die verkregen zijn of tot stand gebracht zijn vanaf 12 maart 2020.

Tijdelijke verhoging naar 25%

De eenmalige investeringsaftrek was met de komst van de notionele interestaftrek in aanslagjaar 2007 op 0 gezet.  Dit wil zeggen dat de investeringsaftrek altijd is blijven bestaan, maar geen effectief voordeel opleverde.  In 2014 en 2015 werd de investeringsaftrek voor kleine vennootschappen tijdelijk opnieuw verhoogd naar 4%, om vanaf 2016 opnieuw "permanent" op 8% te belanden.  Voor 2018 en 2019 was er een tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek naar 20% ingevoerd.  Voor investeringen die gebeuren tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020*, wordt het tarief van de gewone eenmalige investeringsaftrek nu tijdelijk verhoogd naar 25%.  Daarnaast wordt de overdraagbaarheid van de éénmalige investeringsaftrek van 2019 gebracht op 2 jaar (i.p.v. 1 jaar).  Indien u in 2020 geen winst zou maken, zou deze overgedragen investeringsaftrek immers anders definitief verloren gaan.

*update 06/11/20 : op 06 november besliste de federale regering om deze tijdelijke verhoging te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022.  Je zal dus langer kunnen gebruik maken van deze maatregel.

Wat is een investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel dat belastingplichtigen toelaat een deel van de winst vrij te stellen, ten belope van een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van in aanmerking komende investeringen.

Voorbeeld : u beslist om een nieuwe bestelwagen aan te schaffen van € 40 000,00, dan kan u (gespreid over vijf jaar) deze kost volledig van uw resultaat aftrekken.  De investeringsaftrek van (op dit moment) 25% laat u bovendien toe om bovenop de reeds fiscaal aftrekbare aanschafwaarde 25% éxtra van uw resultaat af te trekken.  Naast de afschrijvingen op deze bestelwagen, mag u in het jaar van aanschaf nog eens € 10.000,00 van uw winst vrijstellen.

De combinatie met de notionele interestaftrek is niet toegestaan.

Voorwaarden investeringsaftrek

Om toepassing te kunnen maken van de investeringsaftrek heeft de wetgever een aantal voorwaarden voorzien :

  • Een natuurlijk persoon of kmo vennootschap zijn;
  • De investering wordt uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid in België gebruikt;
  • De investering gebeurt in (op ten minste 3 jaar) afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa;
  • De activa zijn in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht

Uitgesloten investeringen

a. Vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht om het recht van gebruik ervan aan een derde over te dragen bij leasing, erfpacht, opstal of gelijkaardige onroerende rechten.

Deze uitsluiting heeft betrekking op de gevallen waarbij de vaste activa in principe afschrijfbaar zijn bij de houder van het gebruiksrecht van het gebouw. Bijvoorbeeld een leasingcontract waarbij de geleasde goederen afschrijfbaar zijn in hoofde van de leasingnemer en niet bij de leasinggever. Door de uitsluiting van deze activa wordt voorkomen dat de leasinggever toepassing zou maken van de investeringsaftrek, om daarna tevens een investeringsaftrek op te leveren bij de leasingnemer.

b. Vaste activa waarvan het gebruik anders dan op de wijze hierboven vermeld aan derden is afgestaan.

Deze uitsluiting zorgt ervoor dat de investeringsaftrek niet (onrechtstreeks) kan worden genoten door personen waarvoor de investeringsaftrek niet bedoeld is. Een particulier kan bij de aankoop van een woning of appartement voor privé-doeleinden niet genieten van de investeringsaftrek. Indien een vennootschap deze aankoop zou doen, en het appartement of de woonst zou verhuren aan de privé-persoon en hiervoor een investeringsaftrek zou kunnen worden genoten, zou het voordeel toch onrechtstreeks verkregen kunnen worden. Om dit oneigenlijk gebruik te vermijden worden activa waarvan het gebruiksrecht aan derden (algemeen) wordt afgestaan, uitgesloten.

Reeds in het verleden werd door het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze uitsluiting discriminerend was omdat de middelen niet evenwaardig waren aan hun doel. Bijgevolg werd door de wetgever een tempering voorzien door te stellen dat de vaste activa wel in aanmerking komen voor de investeringsaftrek voor zover het gebruik is afgestaan aan een natuurlijk persoon of kmo die zelf toepassing zou kunnen maken van de investeringsaftrek mocht hij eigenaar zijn van het goed. Zo tracht men te voorkomen dat belastingplichtigen die voor de aftrek in aanmerking komen worden aangesproken om de vaste activa te verwerven en vervolgens te verhuren aan belastingplichtigen die buiten het toepassingsgebied van deze maatregel vallen zoals bijvoorbeeld grote ondernemingen.

c. Personenauto's en auto's voor dubbel gebruik

Personenwagens komen niet voor de investeringsaftrek in aanmerking. Deze beperking geldt echter niet voor de wagens van een erkende autorijschool die uitsluitend voor deze activiteit worden aangewend en wagens die uitsluitend gebruikt worden voor taxidiensten of verhuur met bestuurder.

d. Gebouwen aangeschaft voor wederverkoop

Gebouwen die worden aangeschaft en die bedoeld zijn voor een wederverkoop (door bijvoorbeeld een immomakelaar of een projectontwikkelaar) komen niet voor de investeringsaftrek in aanmerking.

e. Bijkomende kosten

Bijkomende kosten die bij de aankoop van een actiebestanddeel worden opgelopen komen enkel in aanmerking voor de investeringsaftrek indien het actiefbestanddeel waarop de bijkomende kosten betrekking hebben eveneens in aanmerking komt voor de investeringsaftrek én op voorwaarde dat de bijkomende kosten mee worden geactiveerd en volgens hetzelfde ritme als het hoofdbestanddeel worden afgeschreven.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Uitstel voor het indienen van je aangifte personenbelasting door je accountant

15/10/21 Was je aangifte personenbelasting nog niet ingediend, dan krijgt je accountant hiervoor, naar aanleiding van de hoge werkdruk en samenvallende deadlines, extra uitstel.

Lees meer

Het einde van auteursrechten?

23/09/21 Steeds meer ondernemers passen het systeem van auteursrechten toe. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil eventueel misbruik aanpakken.

Lees meer

Hoe wordt het crisis-overbruggingsrecht belast?

10/09/21 De federale en de Vlaamse regering troffen tijdens de Coronapandemie verschillende maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen. Eén daarvan was het Covid-19 crisis-overbruggingsrecht.

Lees meer