Coronacrisis : ondersteunende maatregelen

13/03/20 Huidige coronacrisis (Covid-19 virus) kan zelfstandigen en bedrijven in financiële problemen brengen.  De overheid voorziet dan ook ondersteunende maatregelen.  Een overzichtje.

Betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen

Ondervind je cashflow problemen door huidige crisis dan kan je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige. De aanvraag voor het 1e kwartaal moet worden ingediend voor 31 maart 2020 bij je sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag voor betalingsuitstel bijdragen 2e kwartaal is aan te vragen voor 15 juni 2020. Je sociaal verzekeringsfonds zal wel vragen een bewijsstuk toe te voegen van de ondervonden hinder : bv. bewijs van de annulatie reserveringen, sluiting uitbating, enz. Als je aanvraag wordt goedgekeurd krijg je voor deze 2 kwartalen 12 maanden betalingsuitstel. Betaalde je reeds je kwartaalbijdrage is het aanvragen van uitstel niet meer mogelijk.  Ook voor regularisaties van voorafgaande periodes is uitstel aanvragen niet mogelijk.  Indien het uitstel van betaling is goedgekeurd heeft dit geen nadelig effect op je sociale rechten (pensioen, kinderbijslag, ziekteuitkering,...) en worden de wettelijke verhogingen wegens laattijdige betaling niet aangerekend.

Ondervind je zware financiële problemen, contacteer dan rechtstreeks je sociaal verzekeringsfonds om de mogelijkheden in jouw dossier te bekijken op vlak van vrijstelling sociale bijdragen en het verkrijgen van een uitkering.

Indien je je activiteit bv. langer dan één maand moet onderbreken kan je een “overbruggingsrecht” aanvragen. Een uitkering bij gedwongen inactiviteit. De overheid onderzoekt momenteel de mogelijkheid om deze uitkering reeds te geven vanaf 7 dagen gedwongen onderbreking van je activiteiten. Ook voor het betalen van je sociale bijdragen bestaat er een (omslachtige) procedure tot vrijstelling voor zelfstandigen die zich tijdelijk in financiële moeilijkheden bevinden.  Opgelet, deze laatste vrijstelling heeft bv. wel een effect op je pensioensrechten.

Ziekte uitkering

Ben je als zelfstandige langer dan 7 dagen ziek, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van je ziekenfonds. Je moet voor deze tussenkomst wel een zelfstandige in hoofdberoep zijn en je activiteit (tijdelijk) hebben stopgezet. Contacteer bij ziekte dus zo snel mogelijk je ziekenfonds en je arts die een attest van arbeidsongeschiktheid moet invullen. De uitkering start immers pas vanaf de dag dat je dokter het attest van arbeidsongeschiktheid opmaakte. De dagen voorafgaand worden niet vergoed.

Verwittig in geval van langdurige ziekte ook je sociaal verzekeringsfonds, dan kan je immers voor één of meerdere kwartalen een vrijstelling krijgen van je sociale bijdragen, met behoud van je pensioenrechten, ziekteverzekering, kindergeld, enz. (“gelijkstelling wegens ziekte”). De adviseurs van je sociaal verzekeringsfonds zijn ook het best geplaatst om na te kijken of je van al je rechten gebruikt maakt.

En indien je een verzekering gewaarborgd inkomen hebt, meld je je arbeidsongeschiktheid ook aan je makelaar.

Uitstel betaling belastingen

Betalingsuitstel is van toepassing op alle ondernemingen (zelfstandigen en vennootschappen) in het bezit van een ondernemingsnummer (Kbo), ongeachte hun activiteitensector. Uitstel van betaling wordt wel enkel toegestaan indien de problemen het gevolg zijn van huidige crisis. Dit moet worden aangetoond (bv. daling omzetcijfer, reservaties,...). Uitstel van betaling wordt dus  niet toegekend aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen. 

De overheid voorziet betalingsuitstel voor volgende schulden : bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. Concreet kan je hiervoor een afbetalingsplan aanvragen (voor 30 juni 2020) en worden er, bij goedkeuring, geen interesten en/of boeten berekend.  

Bij ontvangst van het aanslagbiljet of betaalbericht kan je bij het RIC (Regionaal Invorderingscentrum) bevoegd voor uw woonplaats of maatschappelijke zetel vennootschap een aanvraag indienen via een formulier (bijgevoegd onderaan dit artikel).

Opgelet, betalingsuitstel zal niet per definitie worden toegestaan. Ondervond je reeds eerder betalingsproblemen bij het voldoen van deze schulden, heb je niet steeds tijdig al je aangiften ingediend, of kan je geen verband leggen met huidig coronacrisis, kan dit een reden zijn om het uitstel te weigeren.

Uitstel betaling Rsz

Ook de RSZ kan u minnelijke afbetalingsplannen toestaan indien je, ingevolge het coronavirus, betalingsproblemen ondervindt om de sociale bijdragen over je personeelskost tijdig te voldoen. Door zo’n akkoord te bekomen voorkom je een dwangbevel en blijft de mogelijkheid om attesten te ontvangen voor de inschrijving op overheidsopdrachten en te vermijden dat je klanten een inhouding op je facturen moeten doen. Het betekent niet dat u ook bent vrijgesteld van de klassieke interesten en bijdrageopslagen wegens laattijdige betaling (hiervoor kan je nadien nog een verzoekschrift tot ontheffing indienen, doch eventuele goedkeuring is afhankelijk van de beslissing Rsz). U heeft er dan ook alle belang bij het betalingsuitstel zo kort mogelijk te houden.

Bovenstaande zijn de enkele “basis” maatregelen waar je kan op terugvallen. Allicht worden er de komende dagen en weken nog tal van andere initiatieven aangekondigd. Zo is er in de pers al sprake van een vrijstelling van sociale lasten op horecapersoneel en een éénmalige financiële tegemoetkoming voor bedrijven die worden geconfronteerd met  een verplichte sluiting.  De komende dagen plaatsen wij updates op onze site.

Ook andere (vaak reeds langer bestaande maatregelen) kunnen van toepassing zijn. Bv. de waarborgregeling voor bedrijven die moeilijkheden ondervinden een financiering te bekomen bij hun bank. Of kan je je personeel op tijdelijke werkloosheid plaatsen wegens overmacht (werknemers genieten tijdelijk van verhoogde uitkering), waarbij de overheid belooft soepel om te springen bij de evaluatie voor goedkeuring en controle van de na te leven procedures. Bepaalde verplichtte termijnen van bv. kennisgeving personeel kunnen momenteel immers niet worden nageleefd. Op tal van overheidssites vind je hierover bijkomende informatie.

En volg de richtlijnen van de overheid stipt op :
   1. Blijf thuis als je ziek bent
   2. Was regelmatig je handen.

   3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
   4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips :
   1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet

   2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
   3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
   4. Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
   5. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) :
  • Blijf thuis
  • Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Verzorg jezelf en je naasten.

Opgelet : dit artikel geeft de situatie op 13 maart !  Lees op onze site de recentste artikels waarin per maatregel meer up-to-date uitleg wordt verstrekt !

Meer tips & tricks ? Lees ook onze andere artikels : lees meer.

 

Deel dit bericht op:Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

22/09/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

18/09/20 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer

2e wagen op de zaak niet langer evident

11/09/20 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider.  Maar dat is de laatste jaren steeds minder evident geworden.

Lees meer