Coronacrisis : uitstel betaling RSZ-bijdragen (voor werkgevers)

21/03/20 Er is een automatisch uitstel tot 15 december 2020 voor de betaling van de RSZ-bijdragen voor de sectoren die verplicht moeten sluiten nav de coronacrisis.

Er zijn drie soorten van betalingsuitstel :

Er is een automatich uitstel voor de sectoren die verplicht moeten sluiten door de uitbraak van het coronavirus : de sectoren van horeca, recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 13/03/20 (en volgende) zullen dit uitstel automatisch verkrijgen.  Op volgende link kan je dadelijk controleren of jouw bedrijf voor dit uitstel in aanmerking komt : link.

De andere ondernemingen die niet getroffen zijn door deze verplichte sluiting, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid zijn de sanitaire maatregelen (of andere) na te leven, zullen een uitstel bekomen op basis van een verklaring op eer.

Voor de ondernemingen die niet door een verplichte sluiting beoogd zijn, maar waarvan de economische activiteit sterk daalt (bv. daling bestellingen, daling productie,...) kunnen nu ook genieten van uitstel als je aan één van volgende voorwaarden voldoet :

  • je verwacht dat de btw-aangifte voor het tweede kwartaal 2020 minstens 65% lager ligt dan die van het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019.   Je mag zelf bepalen met welke referentieperiode je vergelijkt.
  • je verwacht dat de aan de RSZ aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 minstens 65% lager ligt dan in het eerste kwartaal 2020 of het tweede kwartaal 2019. Je mag zelf bepalen met welke referentieperiode je vergelijkt.

Met “volledige sluiting” wordt bedoeld dat de productie en verkoop is stopgezet. Dit verhindert niet dat er binnen de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers actief kunnen zijn omwille van veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enzovoort.

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020. Hieronder vallen dus:
 - de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
 - de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 - het derde voorschot voor het 1e kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
 - het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
 - het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 betaald moet worden;
 - de voorschotten voor het 2e kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
 - het saldo van het 2e kwartaal (te betalen op 31/07/2020).

Het uitstel van betaling geldt voor alle door de RSZ geïnde bijdragen (werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en bijzondere bijdragen, met inbegrip van de bijdragen Bestaanszekerheid) en loopt tot 15/12/2020.  Voor het goede begrip: de verplichting om de RSZ-aangiften binnen de gestelde termijnen in te dienen blijft van kracht.

De vorige maatregel mbt minnelijke afbetalingsplannen welke de Rsz administratie kan toestaan blijft tevens van toepassing : u heeft immers steeds de mogelijkheid om (indien je niet van bovenstaand uitstel kan gebruik maken) bij de RSZ administratie een uitstel van betaling te vragen. Door zo’n akkoord te bekomen voorkom je een dwangbevel en blijft de mogelijkheid om attesten te ontvangen voor de inschrijving op overheidsopdrachten en te vermijden dat je klanten een inhouding op je facturen moeten doen. Het betekent niet dat u ook bent vrijgesteld van de klassieke interesten en bijdrageopslagen wegens laattijdige betaling (hiervoor kan je nadien nog een verzoekschrift tot ontheffing indienen, doch eventuele goedkeuring is afhankelijk van de beslissing Rsz). U heeft er dan ook alle belang bij het betalingsuitstel zo kort mogelijk te houden.

Overleg met je sociaal secretariaat welke betalingen wel of niet moeten worden uitgevoerd, zij zijn het best geplaatst om in jouw dossier te adviseren.

Meer tips & trics ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

22/09/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

18/09/20 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer

2e wagen op de zaak niet langer evident

11/09/20 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider.  Maar dat is de laatste jaren steeds minder evident geworden.

Lees meer