De fiscale hervorming van auteursrechten

14/11/22 Er was reeds eerder overeengekomen om, in het kader van de begrotingsbesprekingen, het stelsel van auteursrechten aan te passen.  Het voorontwerp met de nieuwe regels is nu bekend.

Door het bijzonder gunstig fiscaal regime is het systeem van auteursrechten wijdverspreid. Niet alleen mensen uit de creatieve sector (schrijvers, journalisten, muzikanten, kunstenaars,…) laten zich vergoeden via dit systeem. Door de brede definitie “het creëren van origineel materiaal” laten ook vele anderen zich verleiden om auteursrechten toe te passen : van ingenieurs toch architecten, ICT-consultants tot marketeers. Een publiek dat verder gaat dan de initiële doelgroep : een fiscaal gunstig systeem voor artiesten die over meerdere jaren een werk creëren en op deze manier de progressiviteit van de personenbelasting konden milderen.

Het gunstig belastingregime liet immers toe dat je op de eerste 17.090 €/jaar slechts 7,5% belastingen betaalt. Waardoor auteursrechten steeds vaker werden gebruikt als een tool om het loonpakket te optimaliseren.

Wijziging : het voorontwerp bevat een nieuwe omschrijving van de vergoedingen die, vanaf inkomstenjaar 2023, fiscaal als auteursrechten in aanmerking komen :

Voortaan gaat het om "de inkomsten,
- verkregen uit de overdracht of de verlening van een licentie door de oorspronkelijke rechthebbende, zijn erfgenamen of legatarissen, van auteursrechten en naburige rechten, bedoeld in boek XI, titel 5, van het Wetboek van economisch recht of in analoge bepalingen van buitenlands recht,
- die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst zoals bedoeld in artikel XI.165 van hetzelfde Wetboek of op de openbare uitvoeringen en opvoeringen van uitvoerende kunstenaars zoals bedoeld in artikel XI.205,
- met het oog op de exploitatie of het feitelijk gebruik van deze rechten [...] door de verkrijger, de licentienemer of een derde,
- op voorwaarde dat de voormelde oorspronkelijke rechthebbende beschikt over een kunstwerkattest [...] of,
- bij gebrek daaraan, dat de rechthebbende in het kader van de overdracht of de verlening van een licentie in overeenstemming met de eerste drie streepjes zijn door auteursrecht of naburige rechten beschermd werk overdraagt of in licentie geeft aan een derde voor zijn mededeling aan het publiek, voor zijn openbare uitvoering of opvoering, of voor zijn reproductie",
"alsmede de voormelde inkomsten die door de voormelde rechthebbende worden verkregen via een in artikel I.16, § 1, 4° tot 6°, van het Wetboek van economisch recht bedoelde beheersorganisatie".

Er komt dus een extra voorwaarde bij: het bezit van een kunstwerkattest. Dat attest zou het bestaande kunstenaarsstatuut vervangen en zal te verkrijgen zijn bij de Kunstwerkcommissie die nog moet worden opgericht. Het nieuwe kunstwerkattest geeft elke kunstwerker een volledige sociale bescherming gedurende 5 jaar.

Zonder dat attest geldt de voorwaarde dat de rechten op het werk overdragen of in licentie gegeven moeten zijn aan een derde voor publicatie, een openbare uit- of opvoering of voor reproductie. De wetgever herneemt de geldende Europese rechtspraak dat het werk toegankelijk moet zijn voor een onbepaald aantal potentiële kijkers of lezers

Er wordt dus niet zozeer ingegrepen in het uitzonderlijk fiscaal gunstregime van auteursrechten, behoudens enkele bijkomende beperkingen in de berekeningswijze, maar de definitie van opdrachten die in aanmerking komen werd herschreven.  Het is immers de bedoeling dat auteursrechten vanaf volgend jaar worden voorbehouden voor o.a. auteurs, journalisten, kunstenaars.  Bv. klassiek programmeerwerk zal geen aanleiding meer kunnen geven tot een vergoeding via auteursrechten.

Vallen jouw vergoedingen niet langer onder het stelsel van auteursrechten krijg je in 2023 nog één overgangsjaar waarin je alsnog kan genieten van dit regime.

Wel zijn de nieuwe beperkingen in de berekening dan al op jouw van toepassing : zo is er o.a. een bijkomende regel dat de vergoeding die als auteursrechten kan worden aangemerkt slecht een bepaald percentage kan zijn van de totale inkomsten die je ontvangt (in het geval de ontvangst van auteursrechten gepaard gaat met het leveren van prestaties). Voor het inkomstenjaar 2023 is dat 50% van je totale inkomsten.  Dit percentage wordt dan nadien verder verlaagd tot 30%.

En maak je gebruik van dit overgangsjaar moet je er ook rekening mee houden dat de plafonds van het inkomen en forfaitaire kostenaftrek, waarop het gunstregime van toepassing is, in dat geval worden gehalveerd.

Allicht zal hierover de komende maanden nog meer klaarheid komen. Over hoe deze nieuwe tekst exact moet worden gelezen bestaat immers nog heel wat onduidelijkheid. Een materie die we graag voor je blijven opvolgen.

Wil je het fiscale regime van auteursrechten toepassen, laat je dan voorafgaandelijk bijstaan door een expert om discussies te voorkomen.

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De fiscaliteit van je personenwagen

27/05/24 Autofiscaliteit is een complexe materie waarbij de aftrekbaarheid van milieu onvriendelijke personenwagens steeds verder wordt beperkt.

Lees meer

Auteursrechten in de ICT-sector (vervolg)

17/05/24 Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat de inkomsten ontvangen voor het ontwerpen van software niet in aanmerking komen voor het fiscaal regime van auteursrechten.

Lees meer

Voordeel alle aard bedrijfswagen

15/05/24 Bedrijfsleiders of werknemers die rijden met een personenwagen van de vennootschap betalen belastingen en sociale bijdragen op een forfaitair voordeel alle aard dat gekoppeld is aan hun voertuig.

Lees meer