De winstpremie

23/12/19 Je kan je werknemers via een “winstpremie” een deel van de winst van de vennootschap toekennen als bonus. Door de relatief eenvoudige vormvoorwaarden is deze maatregel een waardig alternatief voor de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen”

Voorwaarden van de winstpremie

 • De winstpremie is een collectief voordeel : alle werknemers van het bedrijf moet de premie ontvangen. Individuele voordelen of een koppeling aan individuele prestaties zijn verboden. Bedrijfsleiders kunnen deze premie niet ontvangen.
 • De werkgever moet onderwerpen zijn aan de vennootschapsbelasting. Dit maakt dat bv. vzw’s deze premie niet kunnen uitkeren.
 • De winstpremie kan zowel op het niveau van de onderneming, als op groepsniveau worden ingevoerd.
 • Het totaal bedrag van de winstpremies mag maximaal 30% bedragen van de totale loonmassa.
 • De premie mag geen loon, premies of andere voordelen vervangen. Ze wordt dus uitgekeerd bovenop de gewone lonen.
 • De winstpremie kan de winst van het boekjaar niet overstijgen.

Fiscaal

In hoofde van de werknemer is de uitkering onderworpen aan een inhouding van 13,07% solidariteitsbijdrage, en een belasting van 7%.

In hoofde van de werkgever zijn er geen patronale bijdragen verschuldigd. Maar de premie is wel niet aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

Boekhoudkundig maakt de winstpremie deel uit van de uit te keren winst.

Een onderneming kan kiezen tussen twee types : een “identieke winstpremie” of “gecategoriseerde winstpremie”.

Identieke winstpremie

De identieke winstpremie is een winstpremie waarvan het bedrag gelijk is voor alle werknemers of waarvan het bedrag overeenkomt met een gelijk percentage van het loon van de werknemers. Ze wordt toegekend op grond van een eenvoudige beslissing van de gewone of buitengewone algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

De notulen van de vergadering moeten volgende vermeldingen bevatten :

 • het identieke bedrag van de winstpremie of het identieke percentage van het loon dat wordt toegekend aan de werknemers;
 • de berekeningswijze van het loon waarop het percentage wordt vastgelegd (indien van toepassing), bv. het maandloon x 13,92;
 • de toekenningsregels die aanmerking komen indien een anciënniteitsvoorwaarde werd opgelegd. Er kan slechts een anciënniteit van maximaal 1 jaar worden voorzien. Bij opeenvolgende contracten wordt de anciënniteit berekend door deze samen te voegen.
 • de berekeningswijze van het bedrag die ten minst pro rata temporis van de effectieve arbeidsprestaties moet gebeuren van het laatst afgesloten boekjaar (bij de toekenning van een vast bedrag per werknemer). Voor de berekening van het bedrag van de winstpremie kan immers rekening gehouden met de effectieve prestaties en (sommige) periodes van schorsing.
 • de berekening van het bedrag van de winstpremie in het geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (uitsluiting kan immers bij ontslag om dringende reden of ontslag door de werknemer).

De werkgever is verplicht om zijn werknemers schriftelijk op de hoogte te brengen van de toekenning van de premie (brief, mail, intranet,…).

Gecategoriseerde winstpremie

Een gecategoriseerde winstpremie is een premie die kan variëren op basis van volgende objectieve verdeelsleutels (limitatieve lijst) : anciënniteit, weddeschaal, graad, vergoedingsniveau, functie, vormingsniveau. De differentiatie tussen de verschillende categorieën max maximaal een verhouding tussen 1 en 10 zijn. Het is bijgevolg verboden om bepaalde categorieën van werknemers volledig uit te sluiten.

Een gecategoriseerde winstpremie moet worden ingevoerd volgens een strikte procedure via een ondernemings-cao (bedrijven met vakbondsafgevaardigde) of bekendmaking toetredingsakte (bedrijven zonder vakbondsafvaardiging). De meeste sociaal secretariaten kunnen hierbij assisteren.

Slot

En hoewel het netto rendement van de “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen” net iets hoger ligt dan dat van de winstpremie (en deze ook de mogelijkheid biedt andere doestellingen dan winst na te streven), is de winstpremie, door de relatief eenvoudige vormvoorschriften, een waardig alternatief (of aanvulling) om je personeel laten te participeren in de winst van het afgelopen boekjaar.

Nog slimmer worden ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Kilometervergoeding vanaf 01/07/2020

30/06/20 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2020 een vergoeding van 0,3542 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Tot 30 juni 2020 ontvingen ze daarvoor nog 0,3653 euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en daalt dus ook naar 0,3542 euro. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd. Het bedrag van 0,3542 euro geldt dus van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Lees meer

Coronacrisis : vervroegde verliesaftrek

22/06/20 Vennootschappen die verwachten in 2020 verlies te maken kunnen dit verlies reeds in mindering brengen van hun winst over 2019. De bedoeling is dat getroffen ondernemingen hierdoor hun liquiditeitspositie kunnen versterken.

Lees meer

Coronacrisis : betalingsuitstel sociale bijdragen zelfstandigen verlengd

19/06/20 Ondervind je cashflow problemen door de huidige crisis dan kon je voor de eerste twee kwartalen van 2020 een betalingsuitstel vragen aan je sociaal verzekeringsfonds voor je te betalen kwartaal bijdragen als zelfstandige.  Deze maatregel wordt nu uitgebreid en verlengd.

Lees meer