Een formele kennisgeving van je accountant ontvangen?

12/04/22 Je accountant is verplicht je een (schriftelijke) waarschuwing te geven wanneer de continuïteit van je onderneming in gevaar komt.  Verschiet dus niet wanneer je, bij problemen, ook nog een strenge brief krijgt van je adviseur.

Wanneer je accountant oordeelt dat de toekomst van je onderneming in gevaar komt, zal deze je niet alleen bijstaan en adviseren, maar de bestuurders ook een formele schriftelijke kennisgeving sturen waarin de negatieve beoordeling wordt uitgelegd.  Het is niet zo dat je accountant de continuïteit systematisch bij al zijn klanten moet monitoren, maar als er ernstige risico’s worden vastgesteld, zal dit dus wel worden gemeld aan het bestuursorgaan van de onderneming.

Een eenmalig “dipje” is geen reden om deze brief op te stellen.  Het moet gaan over  “gewichtige en overeenstemmende” feiten.  Voorbeelden die de wetgever voorziet zijn o.a. vonnissen waarbij grote bedragen worden gevorderd, het huurcontract word beëindigd, de uitbating word stopgezet,….  Financiële problemen : btw, sociale zekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing die niet kan worden betaald.  Een terugvallende rendabiliteit, het weigeren van noodzakelijk leningen door de bank,…  Of operationele problemen : ontbreken van vergunningen, verlies van belangrijke klanten, vertrek van sleutelpersoneel,…

Bovenstaande zijn slechts enkel voorbeelden die je accountant kan doen besluiten dat de toekomst van je bedrijf wel erg onzeker is geworden.  Deze beoordeling is natuurlijk er afhankelijk van de specifieke kenmerken van de onderneming, en factoren die het belang van bovenstaande aandachtpunten eventueel beperken.

Zijn de feiten voldoende ernstig zal je accountant je een brief maken waarin hij de onderneming in kennis stelt van zijn beoordeling.  De accountant maakt je attent op de problemen die zich voordoen, en de wettelijke verplichting om jou daarvan in kennis te stellen.  Bovendien is je accountant verplicht te vragen om binnen de maand na verzending van de kennisgeving de gepaste herstelmaatregelen te nemen en hierover feedback te geven. En je attent te maken op de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders wanneer er geen maatregelen worden getroffen en de mogelijkheid dat de accountant de ondernemingsrechtbank kan verwittigen.  Het contacteren van de ondernemingsrechtbank zal niet alleen gebeuren wanneer er vanuit de onderneming geen reactie komt, maar ook wanneer de voorgestelde maatregelen onvoldoende lijken.

Deze procedure is niet in het leven geroepen om het je als ondernemer moeilijk te maken, maar een manier om, door dit te plaatsen in een wettelijk kader, de kans op ernstige problemen voor je bedrijf zoveel mogelijk te beperken.  Om het aansprakelijkheidsrisico als bestuurder te beperken is het natuurlijk aangewezen niet te wachten op dit schrijven, maar steeds tijdig in dialoog te gaan met je accountant en desgevallend voorafgaandelijk gepast (juridisch) advies in te roepen. 

Uit de praktijk blijkt de aansprakelijkheid van bestuurders toch vaak een issue omdat zij te lang gewacht hebben gepaste actie te ondernemen wanneer ze inschatten dat de continuïteit van de onderneming niet langer kan worden gegarandeerd.  Ook als bestuurder heb je immers de verplichting om bv. tijdig je aandeelhouders te verwittigen, contact op te nemen met de ondernemingsrechtbank, enz.

Bij twijfel, contacteer je accountant of juridisch adviseur om samen te kijken wat te doen.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Zijn interesten over leningen om dividenden uit te keren aftrekbaar?

12/05/22 Om een dividend uit te keren wil je met je vennootschap een lening aangaan. De fiscus doet echter moeilijk over de aftrek van de verschuldigde interesten over deze lening.

Lees meer

Vanaf wanneer dividenden uitkeren aan 15% roerende voorheffing?

03/05/22 Onder bepaalde voorwaarden is het voor vennootschappen mogelijk om dividenden uit te keren aan het verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing i.p.v. aan het standaard tarief van 30% : de VVPR-bis regeling.

Lees meer

De korting roerende voorheffing dividenden verwerken in je aangifte personenbelasting

23/04/22 In een poging om slapend geld op spaardeposito’s te laten investeren in bedrijven werd, voor natuurlijke personen, een vrijstelling roerende voorheffing voorzien op de eerste schijf van 800,00 € aan ontvangen dividenden. Deze vrijstelling werd niet automatisch toegepast bij de uitkering van je dividend in 2021, maar moet je nu aanvragen in je aangifte personenbelasting.

Lees meer