Een gift via je vennootschap

08/10/18 Een gift in je privé betaald is aftrekbaar in je aangifte personenbelasting.  Maar ook in je vennootschap zijn giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar. 

Giften moeten, om aftrekbaar te zijn, minstens 40 € bedragen per instelling per jaar.  De instelling moet hiervoor een erkenning hebben.  Zij moet immers jaarlijks een fiscaal attest kunnen afleveren van het bedrag dat je overmaakte.  Zonder zo’n attest is je betaling niet aftrekbaar in je aangifte vennootschapsbelasting.  Tevens zijn giften maar aftrekbaar tot maximaal 5% van je totale fiscale winst.  Ze zijn bovendien enkel aftrekbaar in het jaar van betaling.  Overschrijd je de 5% grens is het saldo niet overdraagbaar naar volgende boekjaren.

In de praktijk zien we vaak dat ook cliënten met zeer beperkte winsten, of zelfs verlies, toch giften doen.  Er vaak onterecht van uitgaande dat dit toch geen effect zal hebben op de fiscaliteit van hun vennootschap (omdat er bv. over dat jaar geen belastingen verschuldigd zijn).  Niets is minder waar.  In de fiscale aangifte van de vennootschap worden giften in eerste instantie immers verwerkt als een verworpen uitgave.  Heeft je vennootschap een fiscaal verlies (dat wel overdraagbaar is naar volgende boekjaren) zullen giften dit verlies beperken en kan je in toekomstige boekjaren dus minder fiscaal verlies compenseren.  Natuurlijk hoeft dit geen beperking te zijn om je favoriete goede doel te steunen!

Sponsoring van de jeugdvereniging van je kinderen of een lokale sportclub (dus betalingen aan een niet erkende instelling) worden niet behandeld als een gift.  Zulke uitgaven zijn enkel aftrekbaar indien er een tegenprestatie wordt uitgevoerd.  Bv. dat de vereniging publiciteit maakt voor je bedrijf op een event, je naam of advertentie opneemt op hun affiche of programma boekje, een banner met je logo op hun terreinen hangt, enz.  Je zal deze tegenprestatie (meestal publiciteit) moeten kunnen aantonen.  En vaak zal de fiscus deze uitgave dan nog maar enkel aanvaarden indien de tegenprestaties zinvol zijn voor je bedrijf.  Omdat je met je advertentie bv. je potentiële cliënten bereikt.  Een slager die de lokale voetbalclub steunt en zijn logo rond het veld ziet hangen, zal allicht bij een fiscale controle geen problemen ondervinden.  Een private banker die frequent betalingen uitvoert aan de jeugdbeweging van zijn kinderen, maar enkel zijn logo ziet verschijnen op de affiche van hun jaarlijkse fuif, zal allicht meer kans op discussie hebben.  Uitgaven van je bedrijf zijn immers enkel aftrekbaar “indien de kosten gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden”.  Bovendien moeten de uitgaven proportioneel zijn, ze mogen niet “op onredelijke wijze de noden van de sponsor overstijgen”.

Voor de volledigheid melden we nog dat giften in je privé maximaal geen 5 maar 10% mogen bedragen van je totaal netto inkomen.  Twijfel je om een aftrekbare gift te doen in je privé of in je vennootschap, geven we je mee dat een gift in je vennootschap meestal interessanter is.

Meer tips & tricks ?  Lees dan ook onze andere artikels : lees meer.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Liquidatiereserves vanaf 2020 optimaal uit te keren

27/01/20 Heb je in boekjaar 2014 een liquidatiereserve aangelegd, dan kan je deze vanaf dit jaar uitkeren aan het verlaagde tarief van 5% roerende voorheffing. Het is immers sinds boekjaar 2014 (aanslagjaar 2015) mogelijk om liquidatiereserves aan te leggen, wat wil zeggen dat in veel dossiers de wachttijd van 5 jaar is afgelopen.

Lees meer

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden bij werken in onroerende staat : de inhoudingsplicht

24/01/2020 De inhoudingsplicht geldt voor iedereen die door een (onder)aannemer werken in onroerende staat laat uitvoeren. Dit geldt bijgevolg voor de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer. Enkel de natuurlijke persoon die louter voor privédoeleinden werken laat uitvoeren valt niet onder deze regeling.  Nog te vaak denkt de ondernemer of zelfstandige dat de regeling op hem niet van toepassing is omdat hij niet actief is in de bouwsector, niet beseffend dat hij waarschijnlijk wel ergens een onderhouds- of reinigingsovereenkomst heeft afgesloten dat een (gelijkgesteld) werk in onroerende staat blijkt te zijn. 

Lees meer

Vanaf wanneer is een vennootschap “groot”

20/01/20 De grootte van uw vennootschap heeft een invloed op veel wettelijke verplichtingen en fiscale maatregelen. De materie is echter complexer dan dat ze op het eerste zicht lijkt.

Lees meer