Het belang van “Algemene Voorwaarden”

05/09/17 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden wij aan hier gebruik van te maken. De toepassing hiervan heeft immers tal van voordelen.

Zo wordt de eigen contractuele positie op relatief eenvoudige wijze versterkt en het risico van juridische conflicten verkleind. Het gebruik van “algemene voorwaarden” biedt de mogelijkheid om aan de tegenpartij bepaalde, vanuit het standpunt van de opsteller, voordelige contractuele bepalingen op te leggen. Ze laten toe om een tijdswinst en kostenbesparing te realiseren en geven een professionele uitstraling aan een onderneming. Een onderneming hoeft immers slechts haar algemene voorwaarden aan de contractspartij mee te delen, zonder daarover steeds opnieuw te moeten onderhandelen.

Welke bepalingen u wenst op te nemen is vaak een erg persoonlijke keuze, doch hebben meestal minstens een verwijzing naar volgende onderwerpen:

  • De leverings- en betalingstermijnen;
  • De termijn en wijze waarop uw cliënt een factuur kan protesteren;
  • De mogelijkheid om bij niet betaling uw leveringen of prestaties te schorsen, reeds uitgevoerd werk onmiddellijk af te rekenen, ook de betaling van niet vervallen facturen te eisen, de aanrekening van interesten en een schadevergoeding te voorzien, enz.
  • Welke rechtbank bevoegd is;

Naargelang uw sector of activiteit kunnen natuurlijk nog tal van voorwaarden toegevoegd worden. Indien u diensten levert is het misschien nuttig dat u duidelijk aangeeft dat het een middelen- of inspanningsverbintenis betreft en geen resultaatverbintenis. Misschien wenst u uw aansprakelijkheid te beperken of een opzegtermijn te voorzien. Levert u goederen wenst u allicht een “eigendomsvoorbehoud” te vermelden, zodat bij niet betaling het eigendom van de geleverde goederen niet overgaat op de koper. Of wenst u bepalingen mbt het transport (aansprakelijkheid, kosten,…) te voorzien. Enz.

Let wel op dat u geen “onrechtmatige clausules” voorziet. Een onrechtmatige clausule is een bepaling die een onevenwicht creëert tussen de rechten en plichten van de partijen, door bijvoorbeeld slechts één van de partijen te bevoordelen. Zo kan u bv. niet afwijken van de wettelijke garantietermijnen voor het leveren van goederen aan consumenten, of het de koper onmogelijk maken een verborgen gebrek aan te geven. Een clausule die onrechtmatig is wordt als nietig beschouwd.

Bij het opstellen van uw “algemene voorwaarden” dient u er tevens voor te zorgen dat ze duidelijk, leesbaar en begrijpelijk zijn opgesteld. Het is immers niet de bedoeling dat ze voor interpretatie vatbaar zijn.

Tegenstelbaarheid

Heeft u algemene voorwaarden opgesteld, is het natuurlijk ook belangrijk dat ze “tegenstelbaar” zijn, dat u dus de juridische mogelijkheid hebt hierop een beroep te doen.

Hiervoor dient uw cliënt de voorwaarden immers te kennen en aanvaard te hebben bij het aangaan van de overeenkomst. Het is dus van groot belang dat deze niet pas tevoorschijn komen op het moment van facturatie, maar bij het aangaan van de overeenkomst, het plaatsen van de bestelling.

De wetgever maakt in deze een belangrijk onderscheid tussen particuliere cliënten en handelaars.

De consument of particuliere cliënt geniet immers een veel grotere bescherming dan de handelaar. Hij dient de algemene voorwaarden expliciet te aanvaarden door voorafgaandelijk de bestelbon of overeenkomst met de duidelijke vermelding van de “algemene voorwaarden” voor “gelezen en goedgekeurd” te ondertekenen. Of, bij online bestellingen, een vakje “ik accepteer …” expliciet aan te vinken. Indien de “algemene voorwaarden” staan vermeld op de achterzijde van de bestelbon moet u de cliënt er attent op maken dat hij ze daar kan raadplegen. U kunt de algemene voorwaarden ook raadpleegbaar maken via een hyperlink. De partij die de algemene voorwaarden inroept, dient het bewijs te leveren van de kennisname en acceptatie ervan door de medecontractant.

Een handelaar die een factuur ontvangt, wordt geacht de algemene voorwaarden, die bv. op de factuur afgedrukt staan, te kennen en te aanvaarden.

Dit artikel heeft niet de intentie u een volledig overzicht te geven van de op te nemen clausules en het juridisch kader, maar uw aandacht te vestigen op het grote belang om “algemene voorwaarden” te voorzien. Helaas stellen we immers vast dat heel wat ondernemers hier pas aandacht aan besteden nadat er een probleem met een cliënt is geweest en er reeds schade werd geleden.

Vragen ? Wij helpen u graag verder.

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

De bv in het nieuwe vennootschapsrecht

15/04/19 De vertrouwde vennootschapsvorm bvba wordt in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), van toepassing vanaf 01 mei 2019, een bv (besloten vennootschap). De nieuwe vennootschapsvorm voor kleine en (middel)grote ondernemingen.

Lees meer

Bijkomende heffing bedrijfsleiders afgeschaft

05/04/2019 Neem je een te lage bezoldiging uit je vennootschap, dan verlies je niet alleen het voordeel van het verlaagde tarief vennootschapsbelasting, maar betaal je bovendien binnen de vennootschap een bijkomende heffing van 5,1% op het bedrag dat je te weinig nam aan bezoldiging. Deze bijkomende heffing is nu afgeschaft.

Lees meer

De notionele interestaftrek, anno 2019

28/03/19 De “aftrek voor risicokapitaal” of zogenaamde “notionele interestaftrek” is een maatregel waarmee alle ondernemingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting een aftrek van hun belastbaar inkomen kunnen toepassen in de vorm van een fictieve rente die wordt berekend op basis van hun eigen vermogen.

Lees meer