Het UBO-register al ingevuld?

06/10/20 In het UBO-register moest je voor eind 2019 de natuurlijk personen registreren die de uiteindelijke begunstigen zijn van jouw vennootschap, de "UBO's".  Dat zijn bv. de aandeelhouders die meer dan 25% van de stemrechten of aandelen houden in de vennootschap.

De overheid wenst immers een zicht te krijgen op de natuurlijk personen achter een vennootschap en deze via dit online register identificeren.  De afkorting UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”, oftewel de “uiteindelijk begunstigde” : de natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, de vennootschap.  De verantwoordelijkheid van deze registratie, en het up-to-date houden van dit register, ligt bij de bestuurders van de vennootschap.

De overheid stelt echter vast dat, ondanks deze verplichte registratie moest gebeuren voor eind 2019, heel wat vennootschappen dit nog niet in orde hebben gebracht.  Er loopt momenteel dan ook een mailing waarin vennootschappen die in gebreke bleven nog een laatste kans krijgen hun dossier te regulariseren.  Indien het UBO-register van jouw vennootschap nog niet werd ingevuld is het belangrijk dit asap in orde te brengen.  Allicht zullen er in de volgende fase immers ook boetes worden gegeven.  In het huidig schrijven van de Fod Financien wordt reeds melding gemaakt van administratieve boetes van 250 € tot 50.0000 € ten laste van de bestuurders indien het register niet wordt ingevulgd of foutieve gegevens bevat.

Hoe je dit UBO-register moet invullen vind je in volgende link.  Uitleg over het UBO-register vind je hier.

Nog meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De aandeelhoudersovereenkomst

30/07/21 Afspraken maak je best op papier, ook die tussen aandeelhouders.  En vanaf de opstart, zodat in moeilijke tijden conflictsituaties tot een minimum beperkt blijven en de stabiliteit en continuïteit van je vennootschap wordt gegarandeerd.

Lees meer

Dividenden versneld uitkeren aan 15% roerende voorheffing

19/07/21 Onder bepaalde voorwaarden hoef je geen 30% toe te passen, maar kan je dividenden uitkeren aan 15% roerende voorheffing.  In de VVPR-bis regeling is één van die voorwaarden dat je minstens 3 jaar moet wachten na het jaar van oprichting.  Of toch niet?

Lees meer

Sinds 1 juli 2021 nog enkel de innovatie-aftrek

06/07/21 De innovatie-aftrek (kortweg IA) werd in de Belgische belastingwet geïntroduceerd op 1 juli 2016. Deze aftrek vervangt de octrooi-aftrek (kortweg OA) die niet langer voldeed aan de minimumstandaarden van de OESO.

Lees meer