Hoe wordt het crisis-overbruggingsrecht belast?

10/09/21 De federale en de Vlaamse regering troffen tijdens de Coronapandemie verschillende maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen. Eén daarvan was het Covid-19 crisis-overbruggingsrecht.

Werd u als zelfstandige gedwongen uw zelfstandige activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken, dan had u daar recht op. Maar hoe wordt zo’n uitkering nu belast?

Aard activiteit en soort inkomen

De belasting van de financiële uitkeringen die u ontving in het kader van het crisis-overbruggingsrecht hangt af van twee zaken :

  • De aard van de zelfstandige activiteit
  • Het soort inkomen

De belasting van de uitkering verschilt naargelang u als zelfstandige in een eenmanszaak werkt, als zelfstandig bedrijfsleider of als meewerkende echtgeno(o)t(e).

Opgelet, daar er bij de uitkering van dit overbruggingsrecht geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden, kan dit een aanzienlijke vermeerdering van je aanslagbiljet personenbelasting tot gevolg hebben.

Zelfstandigen met winst of baten: compensatievergoeding

Het crisis-overbruggingsrecht dat u ontvangt als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) en aanvroeg via het sociaal verzekeringsfonds van zelfstandigen, wordt belast in de personenbelasting als een compensatievergoeding. Dat is een vergoeding om een gedwongen vermindering van werkzaamheid te compenseren.

Het belastingtarief bedraagt 16,5%. Het is van toepassing voor zover de uitkeringen niet meer bedragen dan de belastbare nettowinst of baten die u in de 4 jaren voorafgaand aan het jaar van de vermindering van werkzaamheid verkreeg uit die niet meer uitgeoefende werkzaamheid. Tenzij de gezamenlijke belasting met uw andere inkomsten voordeliger is.

Uitkeringen die samen met die andere vergoedingen de belastbare nettowinst- of baten van die 4 jaren overschrijden, zijn belastbaar tegen de progressieve aanslagtarieven. Opgelet, deze fiscale kwalificatie geldt dus enkel voor betalingen aan zelfstandigen met winst of baten.

Ter info: het crisis-overbruggingsrecht van zelfstandigen werd aangegeven in het vak van de winst of baten. Om alle verkrijgers van een overbruggingsrecht gelijk te behandelen, is dit crisis-overbruggingsrecht vrijgesteld van sociale bijdragen.

Zelfstandige bedrijfsleiders: vervangingsinkomen

Het crisis-overbruggingsrecht dat u als bedrijfsleider van een vennootschap ontvangt (en dus niet als zelfstandige met winst of baten), wordt belast als een vervangingsinkomen met eventueel een recht op belastingvermindering. Hier is dit vervangingsinkomen wel volledig belastbaar aan het progressief tarief.

Meewerkende echtgeno(o)t(e): niet belastbaar

Het crisis-overbruggingsrecht dat u als meewerkende partner verkrijgt als compensatie voor het verlies van bezoldigingen is niet belastbaar.

Vrijgestelde vergoedingen

Vergoedingen betaald door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten als Coronasteunmaatregelen zijn vrijgesteld van personenbelasting.

De vrijgestelde vergoedingen zijn niet belastbaar en moet u niet aangeven. Ze worden wel overgenomen in het aanslagbiljet in de personenbelasting om tot een correcte beoordeling van de bestaansmiddelen te komen voor personen ten laste, voor de toekenning van parafiscale toelagen…

De gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten bezorgen de nodige informatie aan de FOD Financiën. Die communicatie verloopt via de nieuwe fiche 281.99. Ze bevat geen aangiftecodes en als ontvanger van steun moet u de erop vermelde bedragen niet aangeven.

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting 2024 (aanslagjaar 2025)

26/02/24 Vennootschappen krijgen een belastingverhoging aangerekend als ze onvoldoende of geen voorafbetaling vennootschapsbelasting uitvoeren. Verwacht je over dit boekjaar belastingen verschuldigd te zijn, dan is het belangrijk om voorafbetalingen te voorzien.

Lees meer

Vergeet je “algemene voorwaarden” niet

16/02/24 Hoewel het gebruik van “algemene voorwaarden” vanuit juridisch standpunt niet verplicht is, raden we aan hier gebruik van te maken.  Het vermelden van "algemene voorwaarden" heeft immers tal van voordelen.

Lees meer

Vanaf 2026 is elektronisch factureren verplicht

01/02/24 Vanaf januari 2026 ben je verplicht om je facturatie naar andere ondernemingen te doen via een “gestructureerde elektronische facturatie”, een e-invoice.  

Lees meer