Ontvangen interesten rekening courant

10/12/19 Interesten berekenen op je credit rekening courant (je hebt geld tegoed van je zaak) is fiscaal interessant. De wetgever bouwde echter beperkingen in.

De interesten die je als zaakvoerder of aandeelhouder krijgt op een lening aan je vennootschap zijn aftrekbaar als beroepskost voor je vennootschap en slechts onderhevig aan een bevrijdende roerende voorheffing van 30% bij toekenning. Daar hierdoor ondernemers in de verleiding kwamen hun vennootschap te onder kapitaliseren (interesten ontvangen over een lening aan je vennootschap is immers interessanter dan een dividend ontvangen op het kapitaal dat je in je vennootschap steekt) werden er beperkingen ingevoerd.

Bedrag van de lening

Als je credit rekening courant (je lening aan je vennootschap) hoger is dan het eigen vermogen van je vennootschap (de belaste reserves in het begin van het lopende boekjaar verhoogd met het gestort kapitaal op het einde van het lopende boekjaar) worden de interesten berekend op het gedeelte hoger dan dit eigen vermogen niet langer als interesten beschouwd maar behandeld als een dividend. De interesten zijn dan niet langer aftrekbaar als beroepskost, maar worden belast binnen de vennootschap (een dividend is immers een uitkering na vennootschapsbelasting).

Rentevoet

De rente die je berekent moet marktconform zijn. Daar dit frequent een punt van discussie was bij fiscale controle heeft de wetgever hier eind 2017 een duidelijke richtlijn voor uitgeschreven : vanaf 2020 moet je hiervoor rekening houden met “de MFI-rentevoet voor leningen voor een bedrag tot 1.000.000 € met variabel tarief en initiële rentebepaling tot een jaar, verstrekt aan niet-financiële vennootschappen gesloten in de maand november van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de interesten betrekking hebben” De toegepaste rente op je rekening courant is marktconform als u het MFI-tarief van het voorgaande jaar in november verhoogd met 2,5%. Voor 2019 zou de rentevoet die je kan aanrekenen bv. maximaal 4,09% mogen bedragen.  Voor 2020 bedraagt de rentevoet 4,06%.

Noodzakelijkheid

En interesten kunnen enkel berekend worden wanneer de lening noodzakelijk is voor de werking van je vennootschap, dus indien deze behoefte heeft aan deze financiële middelen. Een lening met enkel als doel je vergoeding uit de vennootschap te optimaliseren is niet toegestaan.

Ter volledigheid : je mag bovenstaande principes niet toepassen wanneer je geld hebt ontleend uit je vennootschap. Het verplicht toe te passen interestpercentage ligt immers hier gevoelig hoger en schommelt rond de 9% (exact toe te passen percentage wordt jaarlijks bepaald lees meer).

Meer tips & tricks ? Lees meer

 

Deel dit bericht op:


Andere actua berichten

Coronacrisis: geen btw decembervoorschot in 2020

22/09/20 Sinds enkele jaren moeten alle btw-plichtigen jaarlijks voor 24 december een btw voorschot betalen.  Deze verplichting werd naar aanleiding van de corona crisis voor 2020 afgeschaft.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

18/09/20 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer

2e wagen op de zaak niet langer evident

11/09/20 Zolang er een voordeel van alle aard werd berekend, maakte de fiscaal controleur er vroeger vaak geen probleem van dat er een tweede wagen werd ingeschreven in een vennootschap met slechts één bedrijfsleider.  Maar dat is de laatste jaren steeds minder evident geworden.

Lees meer