Versnelde teruggaaf btw tegoed

12/09/22 Een btw-tegoed kan slechts worden teruggevraagd op het einde van een kwartaal, ook al dien je btw maandaangiften in.  Via een bijzondere vergunning kan je echter per maand teruggaaf van het btw-tegoed aanvragen.  Hierbij wint de belastingplichtige 2 keer: niet alleen kun je zo sneller teruggaaf vragen, de administratie betaalt onder dit systeem ook een maand sneller terug.

Deze vergunning wordt slechts toegekend indien men aan bepaalde voorwaarden voldoet.  Aangezien startende ondernemingen moeilijk aan deze voorwaarden kunnen voldoen en net zij door grote opstart-investeringen dit “cashflow duwtje-in-de-rug” kunnen gebruiken werd de bestaande regeling voor maandelijkse teruggaaf uitgebreid naar starters.

Maandelijkse teruggaafvergunning onder voorwaarden

In de teruggaafregeling kan de teruggaaf van een btw-tegoed worden aangevraagd in de btw-kwartaalaangifte of in de btw-maandaangifte die betrekking heeft op de laatste maand van het kwartaal en dit in de mate dat het btw-tegoed minstens 400 euro bedraagt (of 50 euro in de maand december).  De effectieve terugbetaling gebeurt dan “uiterlijk de derde maand volgend op het tijdvak waarop de kwartaalaangifte of de laatste aangifte van de laatste maand van dit kwartaal betrekking heeft.”  In de praktijk kan het dus voorvallen dat men de betaalde btw waarvoor een recht op aftrek bestaat dus voor een maximumperiode van 6 maanden moet voorschieten.  Zo kan men slechts teruggaaf vragen van een btw-tegoed opgebouwd tijdens de maand juli in de aangifte over september of 3de kwartaal, en krijg je dit bedrag effectief terugbetaald eind december.

Om sneller teruggaaf te bekomen van een btw-tegoed, kunnen maandaangevers de zogenaamde “vergunning maandelijkse teruggaaf” aanvragen.  Deze vergunning vraag je aan bij je “team beheer” via een gemotiveerde aanvraag waarin je aantoont dat de voorwaarden vervuld zijn.  De belastingplichtige moet tijdens het voorgaande kalenderjaar een btw-tegoed in zijn voordeel gehad hebben van ten minste 12.000 euro én aantonen dat tijdens dezelfde periode minstens 30% van zijn omzet bestond uit:

  • Een aantal vrijgestelde leveringen van goederen en diensten in de internationale context (zoals de vrijgestelde intracommunautaire leveringen, uitvoer van goederen en de hieraan verbonden diensten, etc.);
  • Handelingen waarvoor in een verleggingsregeling wordt voorzien (zoals voor werken in onroerende staat);
  • Handelingen in de bouwsector waarvoor het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing is;
  • Handelingen die plaatsvinden in het buitenland voor zover het btw- tegoed voortvloeit uit de voorfinanciering van de btw geheven op deze goederen en diensten (bv.: diensten naar buitenlandse afnemers die onder de algemene B2B verleggingsregeling vallen).

De terugbetaling van het btw-tegoed vindt vervolgens plaats binnen de twee maanden volgend op het tijdvak waarop de maandaangifte waarin de teruggaaf werd aangevraagd, betrekking heeft.

In de praktijk wordt de termijn waarbij u de aftrekbare moet voorschieten dus verminderd van maximaal 6 maanden naar maximaal 3 maanden.  Op deze manier leidt een “vergunning maandelijkse teruggaaf” tot een aanzienlijk cashflowvoordeel in hoofde van belastingplichtigen die zich geregeld in een btw-teruggaafpositie bevinden.

Merk op dat ondernemingen die nog niet voldoen aan de voorwaarden op basis van de cijfers van het voorgaande kalenderjaar, de vergunning kunnen aanvragen op basis van vooruitzichten (bv. bij een gewijzigde activiteit).

Maandelijkse teruggaaf voor startende ondernemingen

Startende ondernemingen kunnen zich ook in een teruggaafpositie bevinden als gevolg van de investeringen en uitgaven die zij hebben verricht in het kader van de opstart van hun activiteit, zelfs al verrichten ze niet specifiek de onder punt 1 vermelde omzetten.  Om tegemoet te komen aan de moeilijke liquiditeitspositie waarin veel startende ondernemingen zich bevinden werd de versnelde teruggaaf  regeling uitgebreid naar startende ondernemingen.

Startende ondernemingen kunnen bijgevolg eveneens per maand om teruggaaf van hun btw-tegoed kunnen verzoeken en dit gedurende de eerste 24 maanden na aanvang van hun economische activiteit.  Deze regeling geldt principieel voor alle starters en is niet sector gebonden.  Wel wordt vereist dat de startende onderneming periodieke maandaangiften indient op elektronische wijze.  Bovendien moeten alle btw-aangiften steeds tijdig zijn ingediend om van de regeling gebruik te kunnen maken (dus ten laatste ingediend op de 20e van de volgende maand).  Ten slotte moet het btw-tegoed minstens 50 euro per maand te bedragen.

Opmerkelijk is dat de toepassing van de regeling niet moet worden aangevraagd bij het bevoegde btw-controlekantoor, maar bij starters automatisch mag worden toegepast wanneer bovenstaande voorwaarden voldaan zijn. De betaling van het btw-tegoed zal dan principieel plaatsvinden binnen twee maanden na de periode waarop de aangifte betrekking heeft.

Deze gunstige regeling voor starters kan enkel worden toegepast door startende ondernemingen die maandaangiften indienen.  Hoewel een startende kwartaalaangever dus geen gebruik kan maken van deze regeling, engageert de btw-administratie zich wel om, in de mate van het mogelijke, het btw-tegoed eveneens te betalen uiterlijk de tweede maand volgend op het aangiftetijdvak.

Conclusie

De uitbreiding in de regeling maandelijkse teruggaaf leidt er voor startende ondernemingen dus toe dat zij versneld teruggaaf kunnen bekomen van de btw die zij hebben afgedragen op de investeringen en uitgaven gemaakt in het kader van hun oprichting. Ook voor de niet -startende ondernemingen kan het echter interessant zijn om na te gaan of zij voldoen aan de voorwaarden om een vergunning maandelijkse teruggaaf aan te vragen en zo te genieten van een cashflowvoordeel.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vergeet niet je buitenlands vastgoed aan te geven bij de fiscus

26/11/23 Sinds enkele jaren moet iedereen die in het buitenland onroerende goederen verwerft, hiervan aangifte doen bij de overheid. Dit kan eenvoudig via het invullen van een vragenlijst op je myminfin pagina.

Lees meer

Dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen

20/11/23 Ook als bedrijfsleider kan je aanspraak maken op het forfait “binnenlandse dienstreizen” als je vaak op de baan bent.

Lees meer

Kilometervergoeding vanaf 01/10/2023

13/11/23 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 oktober 2023 een vergoeding van 0,4259 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en wijzigt dus ook naar 0,4259 euro.

Lees meer