Voordeel alle aard bedrijfswagen

28/01/24 Bedrijfsleiders of werknemers die rijden met een personenwagen van de vennootschap betalen belastingen en sociale bijdragen op een forfaitair voordeel alle aard dat gekoppeld is aan hun voertuig.

De fiscale formule om dat belastbaar voordeel over een personenwagen te berekenen, is “de cataloguswaarde x leeftijdsfactor x 6/7 x CO2-percentage”. Het CO2-percentage is 5,5% als de uitstoot van de auto gelijk is aan de zgn. referentie-uitstoot.

Maar die referentie-uitstoot daalt jaarlijks omdat er in België gemiddeld steeds meer voertuigen worden ingeschreven met een lagere CO2-uitstoot. De referentie-uitstoot wordt immers jaarlijks aangepast aan hoe de gemiddelde uitstoot van nieuw ingeschreven Belgische wagens evolueert. Concreet bedraagt de referentie-uitstoot in 2024 voor dieselauto’s 65 g/km, en voor benzineauto’s 78 g/km.

De volledige  formule maakt dit duidelijk :
Diesel : Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 uitstoot wagen – 65 ) × 0,1 ] / 100
Benzine : Cataloguswaarde × 6/7 × [ 5,5 + ( CO2 uitstoot wagen – 78 ) × 0,1 ] / 100

In bovenstaande formule wordt de catalogusprijs nog gecorrigeerd door een leeftijdsfactor van de wagen.  Die bedraagt 100% voor de eerste 12 maanden na eerste inschrijving en daalt dan (met 6% per jaar) uiteindelijk tot 70% vanaf 61 maanden.

Het berekend CO2-percentage mag niet hoger zijn dan 18%, maar ook niet lager dan het wettelijk minimumpercentage van 4%. Voor elektrische auto’s die uiteraard geen CO2-uitstoot hebben wordt in de berekening dus steeds het minimumpercentage van 4% als CO2 -percentage gebruikt.

Uit bovenstaande formule blijkt dat wanneer de referentie CO2-uitstoot daalt, het voordeel van alle aard van je bestaande wagen stijgt. En door de jaarlijkse daling van de CO2 referentie-uitstoot stijgt dus elk jaar het voordeel alle aard voor de wagens op fossiele brandstoffen die worden ter beschikking gesteld aan de werknemer of bedrijfsleider.

Het berekend voordeel kan op jaarbasis ook nooit minder bedragen dan het jaarlijks geïndexeerde minimumvoordeel. Voor 2024 (aanslagjaar 2025) bedraagt dit minimum bedrag 1.600,00 €/jaar. 

Een stijging van het voordeel van alle aard heeft bovendien ook een invloed op de belastingdruk binnen de vennootschap.  Ook een vennootschap betaalt immers vennootschapsbelasting over 17% of 40% van dit voordeel, naargelang er al dan niet ook een tankkaart is voorzien bij de wagen.

Bovenstaande formule is moeilijk, gelukkig vind je online tal van gratis tools die deze berekening voor je maken.

Bij lichte vrachtauto’s mag u bovenstaande die forfaitaire waarderingsmethode niet toepassen maar moet je de werkelijke waarde voor de genieter berekenen.  Dit doe je door de werkelijke kostprijs per kilometer (= volledige jaarkost van de wagen gedeeld door het aantal gereden kilometers op jaarbasis) te vermenigvuldigen met het aantal afgelegde privé kilometers (waarbij woon-werk verkeer als een privéverplaatsing wordt bekeken). 

Meer tips & tricks?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De liquidatiereserve

15/04/24 Bij een dividenduitkering aan een natuurlijk persoon wordt er in principe 30% roerende voorheffing ingehouden en doorgestort aan de overheid.  Via het aanleggen van een liquidatiereserve kan je gebruik maken van een lager tarief roerende voorheffing.

Lees meer

Vergeet je UBO-register niet jaarlijks te bevestigen

08/04/24 Bij het niet naleven van de verplichting om het UBO-register van je vennootschap in te vullen, wijzigingen door te geven en het register jaarlijks te bevestigen, legt de administratie steeds vaker sancties op.

Lees meer

Belasting meerwaarde bij de verkoop van een gebouw

27/03/24 Bij een (snelle) verkoop van een gebouw in je privé ben je in sommige gevallen belastingen verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer