Wettelijke verplichtingen bij de opstart van je webshop

19/12/23 Een website of webshop is buiten een relatief goedkoop verkoopkanaal, ook het visitekaartje van je onderneming.  Hij moet o.a. vlot bereikbaar, gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk te zijn.  Bovendien krijg je te maken met een aantal wettelijke verplichtingen waarvan we in dit artikel de basisprincipes bundelen.

Informatieplicht

Het opstarten van een webshop brengt een aantal verplichtingen met zich mee, niet in het minst omdat de wetgever een verzwaarde informatieplicht aan de verkoper heeft opgelegd met als doel de consument voldoende te informeren.

De webshop moet duidelijk de identiteit van de verkoper vermelden.  Zo moeten de volledige naam, het adres, het btw-nummer evenals een e-mailadres en telefoonnummer op de site worden vermeld.  Gebeurt de uitbating via een vennootschap, dan moet je ook de vennootschapsvorm, de bevoegde rechtbank (RPR…) en het adres van de maatschappelijke zetel (indien deze verschillend is van het uitbatingsadres) opgeven.  Dit alles lijkt evident, maar vaak moet je vaststellen dat zelfs deze informatie al ontbreekt.  Buiten de wettelijke verplichting om deze gegevens op te nemen op je site, is een duidelijke vermelding van je contactgegevens trouwens de eerste stap om vertrouwen te wekken bij je toekomstige klant en deze te overtuigen bij jou te kopen.

E-commerce is onderworpen aan de wetgeving van de “verkoop op afstand” waardoor de consument voor de bestelling informatie moet krijgen over het product, de voornaamste kenmerken, de prijs (belastingen inbegrepen), de leveringskosten, de levering (al dan niet in voorraad), de wijze van betaling, de leveringstermijn (max 30 dagen), de modaliteiten voor de terugname van het product, de geldigheid van een aanbod of prijs, de retourkost, de wettelijke garantie en het beleid inzake klachtenbehandeling. Ingeval van diensten vermeld je ook de (minimum)duur van de overeenkomst en desgevallend de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen indien het een overeenkomst van onbepaalde duur of met stilzwijgende verlenging betreft.

Alle informatie moet in duidelijke en begrijpelijke taal worden weergegeven op de pagina van het product zelf of via een duidelijke verwijzing naar de algemene verkoopsvoorwaarden die de consument (voorafgaandelijk aan de bestelling) uitdrukkelijk moet aanvaarden en kan bewaren.  Tijdens de bestelprocedure moet informatie gegeven worden over de taal van de verkoopovereenkomst, moet er een overzicht zijn van het verloop van de procedure en moet de consument kunnen aangeven of hij invoerfouten heeft gemaakt en gevraagd worden deze te corrigeren voor de definitieve bestelling.  De consument moet aan het begin van de bestelprocedure weten of er leveringsbeperkingen gelden (bv. regio) en vlak voor de effectieve bestelling er op gewezen worden dat er vanaf dat moment een betalingsverplichting is.  Na de bestelling moet de klant een bevestiging van zijn aankoop ontvangen, ten laatste op de dag van de bestelling (bijvoorbeeld via e-mail).  De bevestiging moet wederom alle relevante informatie omtrent de bestelling bevatten.

Herroepingsrecht

De consument heeft bij e-commerce het recht binnen een termijn van 14 kalenderdagen af te zien van de aankoop en dit kosteloos zonder opgave van reden.  Een schriftelijke mededeling volstaat.  De verkoper heeft de verplichting de consument hierop te wijzen door het recht op verzaking te vermelden op het betalingsbewijs, apart van de verkoopsvoorwaarden.  De verkoper moet ook een modelformulier voor herroeping bijvoegen.  Je kan wel voorzien dat de klant de retourkosten zal moeten dragen.  Indien de consument geen herroepingsrecht heeft op basis van de wet (bv. bij snel bederfbare consumptiegoederen, dringende herstellingswerken, verzegelde programmatuur,…) moet je dit duidelijk vermelden, of eventueel de omstandigheden waarin de klant dit recht verliest (opening verpakking,…).  Bij de verkoop van goederen begint de herroepingstermijn te lopen vanaf het moment dat de goederen fysiek in het bezit van de cliënt zijn, bij diensten is dit de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten.  Indien de consument wenst dat de levering van diensten start voor het einde van de herroepingstermijn, moet je eisen dat de consument daar uitdrukkelijk om verzoekt.

Aansprakelijkheid en privacy

Naast een informatieplicht is ook een “Disclaimer” en “Privacy Clausule” op de website een noodzaak.

Met een “Disclaimer” probeer je de juridische risico’s rondom je website in te dekken.  Het is een bescherming voor de webshop en beperkt de aansprakelijkheid tegenover derden (bv. in geval van typfouten, onbereikbaarheid van de site,…).  Tevens kan je elementen toevoegen m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten, beperking aansprakelijkheid,...

Een “Privacy Clausule” moet de consument op een ondubbelzinnige, heldere en begrijpbare wijze informeren over het gebruik van zijn gegevens.  De consument moet weten hoe zijn persoonsgegevens verwerkt worden en wie de verantwoordelijke is voor de verwerking (contactgegevens).  Daarnaast moet hij ook het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden kennen.  Een privacy clausule moet de vermelding bevatten dat men het recht heeft zijn gegevens in te kijken en te verbeteren en de procedure om dit te doen.  Enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om het aangekondigde doel te bereiken mogen worden verzameld.  Gebruik je deze gegevens voor het versturen van een mailing, vraag hiervoor dan expliciet de toestemming (en voorzie de mogelijkheid om zich vlot uit een mailing uit te schrijven).  De verwerking van deze gegevens moet ook worden gemeld bij de Privacy Commissie.

Gebruik van cookies

Cookies hebben als doel bepaalde gegevens van websitebezoekers te bewaren om de klantenervaring bij een volgend bezoek te verbeteren.  Soms wordt die informatie doorgespeeld aan derden (third party cookies).  Om de consument te beschermen moet hij bij zijn bezoek expliciet de keuze krijgen om al dan niet third party cookies te aanvaarden en zich al dan niet akkoord te verklaren dat gegevens aan derden worden doorgestuurd.  Wanneer een consument persoonsgegevens verstrekt moet je trouwens voldoende maatregelen nemen die een veilige overdracht van die gegevens mogelijk maakt (dit kan oa bewerkstelligd worden door een SSL-Certificaat).

Geen aangevinkte opties

Als je de klant vraagt om bv. de algemene voorwaarden goed te keuren, toestemming om cookies te gebruiken of e-mails te mogen sturen naar de klant (bv. reclame) en u doet dit met een vraag om een vakje aan te vinken, dan mag het vakje niet op voorhand aangevinkt zijn.  De consument moet steeds bewust zijn toestemming kunnen geven en moet het vakje zelf kunnen aanvinken. Een standaard aangevinkt vakje is niet toegelaten.  Dat het vakje kan afgevinkt worden speelt hierin geen rol.

Opgelet, dit artikel heeft niet de intentie u een volledig overzicht te geven van het juridisch kader van een webshop, maar uw aandacht te vestigen op het belang van bepaalde vermeldingen en principes.  Heb je twijfels en wil je zekerheid, laat je webshop (of bv. Facebookpagina) screenen door een gespecialiseerd jurist.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

De fiscaliteit van je personenwagen

21/06/24 Autofiscaliteit is een complexe materie waarbij de aftrekbaarheid van milieu onvriendelijke personenwagens steeds verder wordt beperkt.

Lees meer

De liquiditeitstest

08/06/23 Het wetboek vennootschappen voorziet bij een BV en CV twee verplichte testen bij elke dividend uitkering, ter bescherming van de schuldeisers. De netto-actieftest en de liquiditeitstest. Vooral deze laatste blijkt nog onvoldoende gekend.

Lees meer

Auteursrechten in de ICT-sector (vervolg)

17/05/24 Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat de inkomsten ontvangen voor het ontwerpen van software niet in aanmerking komen voor het fiscaal regime van auteursrechten.

Lees meer