Auteursrechten in de ICT-sector

23/10/23 De verwachte circulaire en bijhorende verduidelijking over het toepassingsgebied van auteursrechten in de ICT-sector kwam er dit jaar niet. Wel een ruling die de sector uitsluit.

Vorig jaar werd het toepassingsgebied van het stelsel van auteursrechten aangepast maar bleef er echter veel onduidelijkheid over de invulling van de nieuwe richtlijnen (lees meer) en de toepassing van dit regime in de ICT-sector.

De bedoeling van deze hervorming was om het gebruik van auteursrechten in te perken door het toepassingsgebied af te bakenen. De nieuwe fiscale definitie van auteursrechten verwijst niet langer expliciet naar computerprogramma’s en software als auteursrechtelijk beschermde werken, maar beperkt zich tot een verwijzing naar het algemene hoofdstuk over auteursrechtelijk beschermde werken uit het Wetboek Economisch Recht. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem lanceerde de hervorming om komaf te maken met de wildgroei van het systeem en het bijhorende misbruik. Waarbij vooral het gebruik van auteursrechten in de ICT-sector leek geviseerd te worden.

Wat de wetgever daarbij over het hoofd zag, was dat computerprogramma’s ook onder het algemene auteursrecht vallen. Ze worden op basis van o.m. de Berner Conventie en Europese rechtspraak gelijkgesteld met auteursrechtelijk beschermde werken. En hoewel de nieuwe wet formeel geen computerprogramma’s en software uitsluit, deed de minister van Financiën dit in een eerste restrictieve lezing van de wet wel. Hij wees erop dat het wetgevend werk tot doel had om het toepassingsgebied van het fiscaal regime van auteursrechten in te perken.

Gezien de verschillende visies besloot de Rulingdienst, waar je een voorafgaandelijk akkoord kan bekomen over fiscale vraagstukken in uw dossier, zich niet uit te spreken tot er een circulaire zou komen die de verdere toepassing zou verduidelijken. Na lang wachten kwam recent het nieuws dat er uiteindelijk geen circulaire komt. Het signaal voor de Rulingdienst om zelf een positie in te nemen. In oktober werd er een ruling (= voorafgaandelijk fiscaal akkoord) over auteursrechten gepubliceerd (voorafgaande beslissing nr. 2023.0659 d.d. 03.10.2023) en die was negatief over de toepassing van dit fiscaal regime in de ICT-sector. De Rulingdienst besliste immers om de restrictieve visie op het toepassingsgebied te volgen en bekent daarmee kleur. De (nieuwe) wetgeving bepaalt immers dat enkel originele werken van letterkunde of kunst, zoals bedoeld in artikel XI. 165 WER, of prestaties van uitvoerende kunstenaars, zoals bedoeld in artikel XI. 205 WER, in aanmerking komen voor het gunstregime voor auteursrechten. Computerprogramma’s, het voorbereidend materiaal daaronder begrepen, kwalificeren niet als een werk van letterkunde zoals bedoeld in artikel XI. 165 WER. Evenwel worden computerprogramma’s, op basis van artikel XI. 294 WER, gelijkgesteld met werken van letterkunde in de zin van de Berner Conventie. 

Omdat de (nieuwe) wetgeving niet expliciet naar artikel XI. 294 WER verwijst, besluit de rulingcommissie dat het gunstregime niet van toepassing is. Deze interpretatie is dus conform het eerdere ingenomen standpunt door de minister van Financiën tijdens de parlementaire voorbereiding.

Dat neemt niet dat weg ICT’ers op eigen risico gebruik kunnen (blijven) maken van het fiscaal regime van auteursrechten en een eventuele controle van de fiscus kunnen afwachten. Weet echter dat de fiscaal controleur zicht gesterkt zal voelen door de nieuwe strengere voorwaarden en allicht wat graag zal verwijzen naar deze negatieve ruling in de beoordeling van uw dossier.

Wil je het fiscale regime van auteursrechten alsnog toepassen, laat je dan voorafgaandelijk bijstaan door een expert in een poging latere  discussies te voorkomen.

Meer tips & tricks ?

Lees meer

Als erkend accountantskantoor begeleidt Alteor de start van uw onderneming en zorgen we voor de verdere begeleiding bij de groei van uw activiteiten. 

Kwaliteit en professionaliteit krijgen een centrale plaats binnen onze dienstverlening. 

Op deze Actua pagina houden we je op de hoogte van fiscale topics, interessante weetjes, en nog veel meer.

Welkom bij Alteor !


Andere actua berichten

Vergeet niet je buitenlands vastgoed aan te geven bij de fiscus

26/11/23 Sinds enkele jaren moet iedereen die in het buitenland onroerende goederen verwerft, hiervan aangifte doen bij de overheid. Dit kan eenvoudig via het invullen van een vragenlijst op je myminfin pagina.

Lees meer

Dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen

20/11/23 Ook als bedrijfsleider kan je aanspraak maken op het forfait “binnenlandse dienstreizen” als je vaak op de baan bent.

Lees meer

Kilometervergoeding vanaf 01/10/2023

13/11/23 Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 oktober 2023 een vergoeding van 0,4259 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt in uw dossier is gebaseerd op dit bedrag en wijzigt dus ook naar 0,4259 euro.

Lees meer